กลับหน้าแรก มสธ.
School of Law
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |  ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ | เว็บไซด์สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Administrator
คณาจารย์ประจำ
คณาจารย์ประจำ

 

 

รายนามคณาจารย์

คณาจารย์ประจำ

 
              

 

ชื่อ - สกุล 

 วุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์    หังสพฤกษ์lwashkit@stou.ac.th

                                                     

น.บ., Docteur en droit (Droit du Travail et de la Sécurité Sociale), Mention bien, University de Paris II, Cert. in Human Rights, Cert. in University Teaching and Research in Human Rights, International Institute of Human Rights, Strasbourg

น.บ., น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์คมสัน   โพธิ์คง

 

lwaspkom@stou.ac.th

น.บ., น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์จิตรา     เพียรล้ำเลิศ

 

 

น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์จิราพร   สุทันกิตระ

 

 

อ.บ.(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท., LL.M. University of Sheffield

 

อาจารย์เจตรวินท์  จิตสำราญ

ศ.บ., น.บ., LL.M., LL.M. University of Southern California

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช

 

lwasstha@stou.ac.th

น.บ., M.C.L., M.C.L., Ph.D. University of  London

 

รองศาสตราจารย์ชนินาฏ   ลีดส์

 

lwasncha@stou.ac.th

น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท.,

น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัฎฐิญา  สิริบวรพิพัฒน์

น.บ., M.C.L. University of Miami

อาจารย์เธียรชัย   ณ นคร 

 lwasnthi@stou.ac.th

น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท.,

LL.M. University of Pennsylvania

รองศาสตราจารย์ปรียา  วิศาลเวทย์

 

lwasvpre@stou.ac.th

น.บ. (เกียรตินิยมดี), น.บ.ท., LL.M. Tulane University

รองศาสตราจารย์ปิยะนุช  โปตะวณิช

 

lwasppiy@stou.ac.th

 น.บ., LL.M., น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Dip. International Law ISS

รองศาสตราจารย์เพชรา  จารุสกุล

 

lwascpet@stou.ac.th

น.บ. (เกียรตินิยมดี),

น.บ.ท., น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

รองศาสตราจารย์ภาณินี     กิจพ่อค้า

 

lwasipan@stou.ac.th

น.บ., LL.M. American  University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม

 

lwaskpan@stou.ac.th

น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  Cert. in University Teaching and Research  in Human Rights,  Cert. in EU Studies Programme, Cert. in Practicing and Advance Technical in International Business and Intellectual Property

รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ

น.บ., น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล

 

lwastlaw@stou.ac.th

น.บ., น.ม., LL.M.,

Cert. in English,

Ph.D. Lancaster University

รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  หอนพรัตน์

 

lwasulaw@stou.ac.th

น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Cert. in International Law

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง

 

lwastvor@stou.ac.th

น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อาจารย์ ดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ์

น.บ., LL.M. Southern Methodist University

ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน

 

lwasrvik@stou.ac.th

น.บ., น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ศรีรัตน์

 

wichai.sri@stou.ac.th

 

w.srirat@hotmail.com

น.บ.(จุฬา) น.ม. (จุฬา)

LLM (International Human  Rights Law) British Chevening Scholar, University of Essex.

CERTIFICATE:-

International Labour Standards and Human Rights, ILO Turin(Italy);

International Criminal Court, Irish National Human Rights Centre, Galway (Ireland);

International Human Rights, International Institute of Human Rights, Strasbourg (France);

PhD. CANDIDATE: Lancaster University , UK

 

 

 

รองศาสตราจารย์วิมาน  กฤติพลวิมาน

 

lwaslvim@stou.ac.th

 

 

 

ศศ.บ., น.บ., น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

อาจารย์วิวิธ  วงศ์ทิพย์

น.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ และอนุญาโตตุลาการ
,
LL.M. Deakin University

รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี

 

lwasssir@stou.ac.th

                 

น.บ., น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สิริพันธ์  พลรบ

 

lwaspsir@stou.ac.th    

    

น.บ., Grad. Dip. in Commercial Law,

น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล

 

lwastsom@stou.ac.th

น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์

 

lwaspsar@stou.ac.th

น.บ. (เกียรติยมอันดับหนี่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, LL.M.  University of Sydney, Doctor of Legal Science (S.J.D.) University of Hong Kong

รองศาสตราจารย์สุจินตนา  ชุมวิสูตร

 

lwascsuc@stou.ac.th

น.บ., น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์

 

lwasmsoo@stou.ac.th

น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม., วท.บ., วท.ม., วท.ด. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์  ประจนปัจจนึก

 

lwaspsur@stou.ac.th

น.บ., D.E.A. (Droit public) University de Strasbourg III

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทิพย์   ตัณฑประศาสน์

 

lwastora@stou.ac.th

 

 

 

 

ค.บ., น.บ., น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์เอกพงศ์  คลังกรณ์                                        

                                                                                                            

 

 

 

น.บ., น.บ.ท., น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        

        

อาจารย์ชัชชัย  ลาภปรารถนา

                                                                                                            

 

 

 

น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, LL.M Temple University, LL.M Southern Methodist University

 
 
 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.