มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) จัดทำโครงการส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาผลิตเอกสารชุดการเรียนที่เป็นการสรุปย่อเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งขณะนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำเอกสารชุดการเรียนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ ดังนี้
1. ชุดวิชา 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
นักศึกษา นายประวิทย์ เฉิดโฉม
นายบุญคง วงศ์โสภณเดช
นางสาวศิวิมล มีบุตรดี
4296010343
4296016522
4596003121

2. ชุดวิชา 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน
นักศึกษา นายแดน อินทร์มา
นายรุ่ง คำภาศรี
นายวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
4496003262
4496014541
4496014731