เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีการพิมพ์
 www.
บทความเกี่ยวกับการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
 www.printinghistory.org
The American Printing History Association (APHA) เป็นสมาคมการพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974 ทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาที่เน้นทางด้านประวัติศาสตร์การพิมพ์ และศาสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ เช่น calligraphy, typefounding, papermaking, bookbinding, illustration, publishing
APHA ยังเป็นแหล่งเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์ในยุคต่าง ๆ มีการจัดประชุมทางวิชาการทุกปี เป็นเจ้าของวารสาร Printing History หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพิมพ์ ทั้งยังเป็นแหล่งให้เงินทุนวิจัยทางด้านนี้อีกด้วย
 www.flexography.org
เป็นเว็บไซต์ของสมาคมเทคนิคการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ซึ่งเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาทางด้านการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี รวมทั้งจัดพิมพ์นิตยสารชื่อ Flexo และการฝึกอบรมระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีด้วยคอมพิวเตอร์
www.sgia.org
เป็น web page ของ Screenprinting and Graphic Image Association International ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าศึกษารายละเอียดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านสกรีนและแพดได้ มีบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เผยแพร่บน web นักศึกษาสามารถ download มาอ่านได้ตามความสนใจ
www.printnet.com.au
Printing Industries Associatin of Australia เป็นสมาคมการพิมพ์ในประเทศออสเตรเลีย ให้บริการกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ในออสเตรเลียหลายด้าน เช่น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การผลิตหนังสือทางด้านการพิมพ์
webs.kodak.com/US/en/digital/dlc/index.jhtml
เป็นเว็บไซต์ของบริษัทโกดัก ที่ทำเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการผลิตภาพด้วยวิธีการทางดิจิตอล เป็นบทเรียนสั้น ๆ ในแต่ละเรื่อง และมีแบบทดสอบให้ทำเพื่อประเมินการเรียนรู้
IGT newsletter
www.screenweb.com
มีบทความด้านการพิมพ์ให้ค้นคว้าอ่านเพิ่มเติมมากยาย อาทิ What is CMYK? What is Contract Screenprinting? What is Laser Marking? What is Powder Coating? What are Bowling Shirts? What is Offset Printing? What is Batik? What is Waterjet Cutting? What is Foil Stamping? What is CMYK? What are Microperforations? What is Contract Screenprinting? What is Laser Marking? What is Powder Coating? What is the History of the Chalkboard? What is the Appeal of Antique Signs? What Should I Look for in a Digital Camera? What is Steel Rule Die Cutting? What is Waterjet Cutting? โดยเลือก what is screen printing? จะผ่านเว็บซ์นี้ไปที่ www.wisegeek.com ซึ่งมีบทความทางด้านการพิมพ์หลายบทความให้อ่าน

เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
www.asme.org
ASME is the center of engineering conversation. Find engineering news, jobs, career development, codes and standards, conferences, and much more.
www.astm.org/Standard/index.shtml
ASTM International develops international standards for materials, products, systems and services used in construction, manufacturing and transportation.
http://metals.about.com/cs/standardsorgs/
Manufacturing Standards Organizations. Complete list of manufacturing standards and testing organizations around the world.
www.coe.or.th/e_engineers/coeindex.php
สภาวิศวกร แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิต จักรกล พลังงาน การก่อสร้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 www.macromedia.com/support/dreamweaver/tutorial.html
 เป็นเว็บไซต์ที่มีบทเรียนช่วยสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ เวอร์ชัน 4 ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
www.utexas.edu/its/windows/database/datamodeling/dm/overview.html
เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูล อี-อาร์ไดอะแกรม การออกแบบฐานข้อมูล การกำหนดคีย์ การสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนการนอร์มัลไลเซชั่น ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
www.bootdisk.com/
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ต่าง ๆ สำหรับการบู้ตเครื่องใหม่หลังจาก fdisk และ format ฮาร์ดดิสก์ไปแล้ว
www.howstuffworks.com/
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ต้องการทราบว่า กล้องดิจิทัล ทำงานอย่างไร? หรือต้องการทราบว่า ฮาร์ดดิสก์ ทำงานอย่างไร? ก็สามารถหาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ได้
http://www.w3schools.com/
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการสร้างเว็บไซต์ มีตัวอย่างประกอบ และมีแบบทดสอบวัดทักษะ เพื่อเตรียมตัวเป็นนักพัฒนาเว็บมืออาชีพ