กลับหน้าแรก มสธ.
การจัดการความรู้ทางการพยาบาล
 | ผู้รับผิดชอบโครงการ | คลังความรู้ | แลกเปลี่ยนความรู้ทางการพยาบาล |
Administrator
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
>>>>>>>>>>> ดูทั้งหมด                                                                                   
ค้นโดยเลือกตำแหน่ง    
ค้นโดยชื่อ    
คณาจารย์ประจำโครงการ
ชื่อ-นามสกุล บุญทิพย์  สิริธรังศรี
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา พย.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), Mini Master of Management, PhD (Nursing education)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 02-5048036-7; 06-8865466
Email : boontip.sir@stou.ac.th boontip.sir@stou.ac.th ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ

 
มีข้อมูลจำนวน 1  Records