สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

คณะทำงาน KM

Journal
KM Song
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วันที่ Wednesday, July 15, 2015 : 13:53
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย
1. การสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และ รศ.ดร.อรุณี หรดาล)

2. คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย

3. ตารางบทที่ 4

4. สรุปความรู้
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วันที่ Monday, March 16, 2015 : 14:44 ความเห็น (6)
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเป็นที่ปรึกษา
1. เทคนิคการให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์)

2. แนวปฏิบัติที่ดีของ Advisor (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

3. กรอบแนวคิดกับการออกแบบวิจัย (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

4. การออกแบบการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

5. ตัวอย่างสรุปความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

6. การเสนอแนะงานวิจัย (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

7. ตัวอย่าง Comment (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

8. บรรณานุกรม (สอนวิจัย) (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

9. สรุปความรู้
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วันที่ Monday, March 16, 2015 : 13:53 ความเห็น (18)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วันที่ Wednesday, June 11, 2014 : 09:59 ความเห็น (597)

กลับดูข้อมูลหน้าแรก


Copyright ©2001-2002 Web Wiz Guide