สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

HOME


ข้อมูลมี 36 เรื่อง ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1 / 5

KM Song
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:53

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย
1. การสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และ รศ.ดร.อรุณี หรดาล)

2. คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย

3. ตารางบทที่ 4

4. สรุปความรู้
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 14:44 ความเห็น (5)

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเป็นที่ปรึกษา
1. เทคนิคการให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์)

2. แนวปฏิบัติที่ดีของ Advisor (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

3. กรอบแนวคิดกับการออกแบบวิจัย (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

4. การออกแบบการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

5. ตัวอย่างสรุปความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

6. การเสนอแนะงานวิจัย (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

7. ตัวอย่าง Comment (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

8. บรรณานุกรม (สอนวิจัย) (ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์)

9. สรุปความรู้
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13:53 ความเห็น (17)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 09:59 ความเห็น (327)

E - Learning


การแนะแนว

บริหารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หลักสูตรและการสอน

สรุปความรู้ E-Learning
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 16:23 ความเห็น (1330)

การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ


PowerPointPowerPoint


สรุปการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 16:22 ความเห็น (439)

แผนการจัดการความรู้ ปี 2556

แผนการจัดการจัดความรู้ ปี 2556

โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 16:21 ความเห็น (402)

Students’ Readiness for E-learning


Power Point
โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 11:22 ความเห็น (248)

Page:  1 2  3  4  5  Next >>Copyright ©2001-2002 Web Wiz Guide