กลับหน้าแรก มสธ.
School of Educational Studies

| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | การจัดการความรู้ |ดุษฎีบัณฑิต | แผนกิจกรรม |

Administrator
ข้อมูลคณาจารย์สาขาวิชา
ข้อมูลคณาจารย์สาขาวิชา
>>>>>>>>>>> ดูทั้งหมด                                                                                   
ค้นโดยเลือกตำแหน่ง    
ค้นโดยชื่อ    
ข้อมูลคณาจารย์ประจำสาขาวิชา
ชื่อ-นามสกุล กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ., ค.ม. (การวัดผลและประเมินผล), กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Kanchana.Lin@stou.ac.th Kanchana.Lin@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ชนิพรรณ  จาติเสถียร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา B.S. in Art and Business Administration with an emphasis in Economics (Art, Business Administration) Campbellsville, Kentucky, U.S.A, M.S. Ed. In Early Childhood and Elementary Education (Early Childhood and Elementary Education) Bank Street College of Education, New York, U.S.A
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : -

ชื่อ-นามสกุล ดรุณี  จำปาทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ค.บ. (การสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, M.P.P (Public Policy) GRIPS, Saitama University, Ed.D. (Policy and Practice) University of Sydney
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : -

ชื่อ-นามสกุล อภิรักษ์  อนะมาน
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ภาษาไทย), กศ.ม. (มัธยมศึกษาการสอนภาษาไทย), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Apirak.Ana@stou.ac.th Apirak.Ana@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ประพนธ์   เจียรกูล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (มัธยมศึกษาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ), M.Ed. (Philosophy of Education), Ph.D. (Secondary Education)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Praphon.Jea@stou.ac.th Praphon.Jea@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นิรนาท  แสนสา
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา), กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : -

ชื่อ-นามสกุล วรางคณา  โตโพธิ์ไทย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (มัธยมศึกษา) ค.ด. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) เกษตรศาสตร์
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : -

ชื่อ-นามสกุล สารีพันธุ์  ศุภวรรณ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (โสตทัศนศึกษาสังคมสึกษา), ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่/ติดต่อ
Email : -

ชื่อ-นามสกุล เพชรผ่อง  มยูขโชติ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา อ.บ.(บรรณารักษ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก, วท.ม.(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล, ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : -

ชื่อ-นามสกุล เจียรนัย  ทรงชัยกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ., M.A., Ph.D. (Educational Administration, Guidance and Counseling) University of Wisconsin-Madison
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Chiaranai.Son@stou.ac.th Chiaranai.Son@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Tweesak.Chi@stou.ac.th Tweesak.Chi@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ธนรัชฎ์  ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Thanarat.Sir@stou.ac.th Thanarat.Sir@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว), ค.ม. (การศึกษานอกระบบ), กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : chanoknart.boo@stou.ac.th chanoknart.boo@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Sunsanee.Sun@stou.ac.th Sunsanee.Sun@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ดวงเดือน  พิณสุวรรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยม, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา), ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Duongdearn.Suw@stou.ac.th Duongdearn.Suw@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล จุฬารัตน์  ธรรมประทีป
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Jurarat.Lia@stou.ac.th Jurarat.Lia@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท. หญิง สุขอรุณ  วงษ์ทิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา พย.ม. สศ.ม. (พยาบาล,บริหารสาธารณสุข), กศ.ม. (สุขศึกษา), กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : sukaroon.won@stou.ac.th sukaroon.won@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), M.Ed. (TESOL), Ph.D. Education (Linguistics)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Sita.Yie@@stou.ac.th Sita.Yie@@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (เกียรตินิยม), M.B.S. (Teaching-English as a Second Language), Ph.D. (Adult and Continuing Education) Texas Woman's University
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Narimol.Tan@stou.ac.th Narimol.Tan@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล วัลภา  สบายยิ่ง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (เกีรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) , วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Wunlapa.Sab@stou.ac.th Wunlapa.Sab@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : taweewat.wat@stou.ac.th taweewat.wat@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล เก็จกนก  เอื้อวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา อ.บ. (ประวัติศาสตร์), ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Ketkanok.Urw@stou.ac.th Ketkanok.Urw@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (มัธยมศึกษา), ค.ม. (บริหารการศึกษา), ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Khemthong.Sir@stou.ac.th Khemthong.Sir@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล วัฒนา  มัคคสมัน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (สุขศึกษา-ดนตรี), ค.ม. (ประถมศึกษา), ค.ด. (ปฐมวัยศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Wattana.Mak@stou.ac.th Wattana.Mak@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ภูมิศาสตร์), กศ.ม. (การประถมศึกษา, การศึกษาพิเศษ), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Jareeluk.Rat@stou.ac.th Jareeluk.Rat@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (สังคมศึกษา), ค.ม. (บริหารการศึกษา), ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Choochat.Phu@stou.ac.th Choochat.Phu@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล รัตนา  ดวงแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (การสอนเคมี), ค.ม. (วิจัยการศึกษา), Ed.D. (บริหารการศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Ratana.Dau@stou.ac.th Ratana.Dau@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นิตยา  ภัสสรศิริ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา อ.บ., ค.ม. (สถิติการศึกษา), Ph.D. (Educational Administration) Florida State University
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Nittaya.Pas@stou.ac.th Nittaya.Pas@stou.ac.th ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล นิธิพัฒน์  เมฆขจร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(เกียรตินิยม) (เทคโนโลยีทางการศึกษา), กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Nitipat.Mek@stou.ac.th Nitipat.Mek@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (เคมี), ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-เคมี), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Nuanjid.Cha@stou.ac.th Nuanjid.Cha@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล บุญศรี  พรหมมาพันธุ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา นศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Boonsri.Pro@stou.ac.th Boonsri.Pro@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ประยงค์  เนาวบุตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ., กศ.ม., Ph.D. (Educational Administration) University of Missouri-Columbia
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Prayong.Nou@stou.ac.th Prayong.Nou@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ปรีชา  เนาว์เย็นผล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ., กศ.ม. (คณิตศาสตร์), กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Preecha.Now@stou.ac.th Preecha.Now@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล พัชรี  ผลโยธิน
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ., M.S. in Ed., Ph.D. (Early Childhood Development) University of Missouri-Columbia
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Pacharee.Pho@stou.ac.th Pacharee.Pho@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม., กศ.ด. ( จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Laddawan.Nar@stou.ac.th Laddawan.Nar@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล วรรณ์ดี  แสงประทีบทอง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Vandee.San@stou.ac.th Vandee.San@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล วรรณา  บัวเกิด
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Wanna.Bau@stou.ac.th Wanna.Bau@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล วาสนา  ทวีกุลทรัพย์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) , ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Wasana.Tav@stou.ac.th Wasana.Tav@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สมคิด  พรมจุ้ย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Somkid.Pro@stou.ac.th Somkid.Pro@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สิริวรรณ  ศรีพหล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., Ed.S., Ph.D. (Social Studies Education) U. of Missouri-Coulumbia
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Siriwan.Sri@stou.ac.th Siriwan.Sri@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สุจินต์  วิศวธีรานนท์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์), Ph.D. (Curriculum and Instruction-Science Education) University of Minnesota
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Suchin.Vis@stou.ac.th Suchin.Vis@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ., วท.ม., Ed.D. (Educational Administration) University of Northern Philippines
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Suttiwan.Tun@stou.ac.th Suttiwan.Tun@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สุพักตร์  พิบูลย์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศษ.บ., ค.ม., ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ Home Page
Email : Suphak.Pib@stou.ac.th Suphak.Pib@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สุมนทิพย์  บุญสมบัติ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A. (Secondary Education Social Studies) West Virginia University
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Sumontip.Boo@stou.ac.th Sumontip.Boo@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สุมาลี  สังข์ศรี
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์), Ph.D. (Non-formal Education) Monash University
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Sumalee.Sun@stou.ac.th Sumalee.Sun@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สุวรรณี  ยหะกร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ.(การสอนภาษาไทยและสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา), ค.ม. (การสอนภาษาไทย), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Suwannee.Yah@stou.ac.th Suwannee.Yah@stou.ac.th ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล อรุณี  หรดาล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) M.Ed., Ed.S., Ph.D. (Elementary Eduation emphasize on Early Childhood Education) The University of Akron
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Arunee.Hor@stou.ac.th Arunee.Hor@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อรรณพ  จีนะวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (สังคมศึกษา), ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน), ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Annop.Jee@stou.ac.th Annop.Jee@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อุษาวดี  จันทรสนธิ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Usavadee.Cha@stou.ac.th Usavadee.Cha@stou.ac.th

ชื่อ-นามสกุล สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา วท.บ.(เกษตรศาสตร์), วท.ม.(เกษตรศาสตร์), M.S.Ed., Ed.D. (Higher Education Administration) The University of Akron
ที่อยู่/ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Email : Saritpong.Lim@stou.ac.th Saritpong.Lim@stou.ac.th ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ

 
มีข้อมูลจำนวน 50  Records