กลับหน้าแรก มสธ.
School of Law
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |  ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ | เว็บไซด์สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Administrator
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสาขาวิชา

 

 

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนโยบายจัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความต้องการของสังคมในวิชาการ ด้านนี้เป็นอย่างมาก ดังปรากฏในรายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมหา-วิทยาลัยเปิด (พ.ศ 2521) ที่เสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัย และผลของการสำรวจ ความต้องการของสังคมที่มีต่อวิชากฏหมาย (พ.ศ 2523) โดยคณะกรรมการการศึกษาและจัดทำ โครงการสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจศึกษาวิชานิติศาสตร์ถึงร้อยละ 83.11 ของผู้ที่ตอบ แบบสอบถามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ทางด้านวิชานิติศาสตร์อย่างกว้างขวาง และเหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่ของตนตาม ความต้องการของสังคม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีนโยบายที่จะส่งเสริม การศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่จบการศึกษา ขั้นปริญญาตรีและอนุปริญญาในสาขาวิชาอื่น ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในวิชากฏหมายเพื่อเป็นการให้ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
 
วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคม
  2. พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะงานและสภาพสังคม
  3. ส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าทางด้านกฏหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่าง ๆ
 
โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายจากสถาบันและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวงการนิติศาสตร์เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชา เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลการศึกษา และการบริการทางวิชาการในสาขาวิชานิติศาสตร์ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
ศาสตราจารย์จำรัส เขมะจารุ
ประธานกรรมการ
2
หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์
กรรมการ
3
นายประพันธ์  ทรัพย์แสง
กรรมการ
4
อัยการสูงสุด หรือผู้แทน
กรรมการ
5
ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง
กรรมการ
6
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้แทน
กรรมการ
7
เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
กรรมการ
8
นายกสภาทนายความ หรือผู้แทน
กรรมการ
9
ผู้แทนหอการค้าไทย
กรรมการ
10
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  หอนพรัตน์)
เลขานุการ
11
เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
(อาจารย์วิวิธ  วงศ์ทิพย์)
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  หอนพรัตน์
ประธานกรรมการ

2

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ์
กรรมการ

3

รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี
กรรมการ

4

รองศาสตราจารย์ปรียา  วิศาลเวทย์

กรรมการ

5

รองศาสตราจารย์เพชรา  จารุสกุล

กรรมการ

6

รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า
กรรมการ

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช
กรรมการ

8

อาจารย์สิริพันธ์  พลรบ
กรรมการ

9

อาจารย์วิวิธ  วงศ์ทิพย์
เลขานุการ

10

นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.