วัน-เวลา 8.00-9.00 9.00-10.30 10.30-12.00 13.00-15.00 15.15-17.15   18.30-22.00
วันที่ 1 ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ บรรยาย & ทบทวนทฤษฎี
การออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์   ออกแบบเว็บไซต์
วันที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์
วันที่ 3 นำเสนองาน
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
อภิปรายผล - สรุปผล
- พิธีปิด
เดินทางกลับ

ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ โดยใช้โปรแกรม Dream Weaver, PHP, MySQL

อย่าลืมทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง และนำมาส่งในวันที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ที่ มสธ. ด้วย
(ส่วนนี้มีคะแนน 10 คะแนน)

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ รอบที่ 1 รอบที่ 2หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7613

กลับหน้าหลัก