วัน-เวลา 8.00-9.00 9.00-10.30 10.30-12.00 13.00-15.00 15.15-17.15 18.30-22.00
วันที่ 1 ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ บรรยาย & ทบทวนทฤษฎี
การโปรแกรมภาษาจาวา
วิเคราะห์ปัญหา เขียน Flowchart เขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา
วันที่ 2 ฝึกการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ฝึกการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ฝึกการเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา
วันที่ 3 สอบการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา - สรุปผล
- พิธีปิด
เดินทางกลับ

ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น

อย่าลืมทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองมาส่งในวันที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ที่ มสธ. ด้วย
(ส่วนนี้มีคะแนน 10 คะแนน)

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7613

กลับหน้าหลัก