ชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (97216)

วัน-เวลา 9.00-10.00 10.00-12.00 13.00-15.00 15.00-17.00 18.30-21.30
วันที่ 1 ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ

ชมวีดิท้ศน์ และตอบคำถาม


ฝึกวิเคราะห์และระบุระบบการพิมพ์


ฝึกการพิมพ์สกรีน

วันที่ 2
ดูงานระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี


ฝึกการพิมพ์ออฟเซตด้วยเครื่องพิมพ์

ฝึกการพิมพ์ออฟเซตด้วยเครื่องพิมพ์
(ต่อ)
วันที่ 3 ฝึกการออกข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพ
งานพิมพ์กราวัวร์
วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การพิมพ์ไร้แรงกดและการพิมพ์ออฟเซต
เตรียมงานนำเสนอ
และสาระสังสันทน์
วันที่ 4 นำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
การพิมพ์ไร้แรงกด และการพิมพ์ออฟเซต
เดินทางกลับ


รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกปฏิบัติ มีดังนี้

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15896016820 นางสาวศรีสุดารัตน์ สุขจิตร กรุงเทพมหานครOk
25996015037 นางสาวทิพย์สุดา เยาวเจริญ เพชรบุรีOk
36196000571 นายนราวิชญ์ งิ้วลาย กรุงเทพมหานครOk
46196008996 พระธนกฤต ยศสุรินทร์ นครราชสีมาOk
56296002071 นางสาวสุภาพร จันปลา ขอนแก่นOk
66296005074 นายสมจิน แขนอก กรุงเทพมหานครOk
76296006254 นายมุนิน กุลคีรีรัตนา ยะลาOk
86296006742 นางสาวจีรนันท์ รจนากิจ พระนครศรีอยุธยาOk
96296009571 นางสาวนันทนา ยังสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
106396000199 นางสาววนิชพร คำท้าว ระยองOk
116396001205 นายสุนทร ไชยนา กรุงเทพมหานครOk


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา คุณอณัญภร หรือ คุณสุฑารักษ์ งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าหลัก