ชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (97318)

วัน-เวลา 8.30-9.00 9.00-12.00
13.00-15.30 15.30-17.00
18.30-22.00
วันที่ 1 ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ
สัมมนาวิชาการและศึกษา
ดูงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   
สัมมนาวิชาการและศึกษา
ดูงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
   บรรยาย
หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบสิ่งพิมพ์

ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ (ต่อ)

บรรยายเครื่องมือในการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
วันที่ 3 การทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์
บรรยายการใช้โปรแกรม
จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
และจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์

เตรียมนำเสนอผลงาน
วันที่ 4 การนำเสนอผลงาน
อภิปราย / พิธีปิด

เดินทางกลับ


รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกปฏิบัติ มีดังนี้

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15696003804 นางสาวศจี อ้นเต่า กรุงเทพมหานครOk
25996015037 นางสาวทิพย์สุดา เยาวเจริญ เพชรบุรีOk
36196000571 นายนราวิชญ์ งิ้วลาย กรุงเทพมหานครOk
46196008996 พระธนกฤต ยศสุรินทร์ นครราชสีมาOk
56296002071 นางสาวสุภาพร จันปลา ขอนแก่นOk
66296005074 นายสมจิน แขนอก กรุงเทพมหานครOk
76296006254 นายมุมิน กุลคีรีรัตนา ยะลาOk
86296009571 นางสาวนันทนา ยังสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
96296011213 นายภูเบศ รัตนโชติวรรณ กรุงเทพมหานครOk
106396005982 นางสาวนิรมล ประเสริฐพงศ์กุล เชียงใหม่Ok


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา คุณอณัญภร หรือ คุณสุฑารักษ์ งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าหลัก