ชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์ (97406)

วัน-เวลา 9.00-12.00 13.00-16.30 18.30-21.30
วันที่ 1 ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ
พร้อมชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีงานหลังพิมพ์
(ส่งกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง)
- สาธิตขั้นตอนการพับ
  (พับมือ พับเครื่อง)
- สาธิตขั้นตอนการตัด
  (ตัดกระดาษป้อนเครื่อง ตัดแบ่งเจียน)
- เย็บลวด
- ร้อยสันเกลียว
- เย็บกี่
- เจาะรูร้อยเชือก
วันที่ 2 บรรยายพิเศษ - ไสสันทากาว
- เดินรอยร้อน
- ลามิเนค
- อัดตัดตามแม่แบบ
- ทำเล่มปกแข็ง
วันที่ 3
ทำต้นแบบกล่องกระดาษ

ทำต้นแบบกล่องกระดาษ (ต่อ)

ทำต้นแบบกล่องกระดาษ (ต่อ)
วันที่ 4 นำเสนอและประเมิน
ผลงานกล่องที่ออกแบบ
เดินทางกลับ


รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกปฏิบัติ (เรียงตามรหัสนักศึกษา) มีดังนี้

ไม่มีข้อมูล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล จังหวัด ยืนยัน

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา คุณอณัญภร หรือ คุณสุฑารักษ์ งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าหลัก