ชุดวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (97431)

วัน-เวลา 8.30-9.00 9.00-12.00 13.00-15.00 15.00-17.00 18.00-21.00
วันที่ 1 ลงทะเบียน
และ ปฐมนิเทศ
กิจกรรม (1)
ดูวิดิทัศน์ชุดกระบวนการแปรรูป
(งานเดี่ยว)
กิจกรรม (2)
ฝึกปฏิบัติการแปรรูปกระดาษแข็งและ
กระดาษลูกฟูก ด้วยโปรแกรมเครื่องตัด
(งานกลุ่ม)
กิจกรรม (2)
(ต่อ)
กิจกรรม (3)
ฝึกปฏิบัติการแปรรูปบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
ด้วยโปรแกรม IC3D
(งานกลุ่ม)
วันที่ 2 กิจกรรม (4)
ฝึกปฏิบัติการทดสอบฟิล์มและ
การปิดผนึกด้วยความร้อน ด้วยเครื่องทดสอบ
(งานกลุ่ม)
กิจกรรม (5)
ฝึกปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ด้วยเครื่อง DSC
(งานกลุ่ม)
กิจกรรม (5)
(ต่อ)
กิจกรรม (6)
ฝึกปฏิบัติการทดสอบแรงกดกล่องและ
การเรียงซ้อนด้วยเครื่องทดสอบ
(งานกลุ่ม)
วันที่ 3 กิจกรรม (7)
บรรยายและสาธิตเทคโนโลยีการบรรจุ
(งานเดี่ยว)
กิจกรรม (8)
บรรยายและสาธิต
เทคโนโลยีการแปรรูปถังกระดาษ
(งานเดี่ยว)
กิจกรรม (9)
วิเคราะห์กระบวนการ
แปรรูปบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดให้
(งานกลุ่ม)
กิจกรรม (9)
(ต่อ)
วันที่ 4
การนำเสนอกระบวนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
(งานกลุ่ม)

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกปฏิบัติ มีดังนี้

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15896016820 นางสาวศรีสุดารัตน์ สุขจิตร กรุงเทพมหานครOk
26096000424 นางสาวสลิล อาวุธ เชียงใหม่Ok
36096001893 นางสาววิภาวัลย์ ดอนชมภู สมุทรสาครOk
46096005605 นางสาวปัทมา วงศ์โสภณศิริ กรุงเทพมหานครOk
56096006991 นายธงชัย พลยุทธ กรุงเทพมหานครOk
66096009755 นางสาวจุฑามาศ จินดาประเสริฐ ชลบุรีOk
76196006834 นางสาวปุณยนุช มณีกาศ กรุงเทพมหานครOk
86296006254 นายมุนิน กุลคีรีรัตนา ยะลาOk
96296008946 นายกฤชณัท เปลี่ยนเฉย พิษณุโลกOk
106396005982 นางสาวนิรมล ประเสริฐพงศ์กุล เชียงใหม่-


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าหลัก