ชุดวิชาเทคโนโลยีหลังพิมพ์ (97434)

วัน-เวลา 8.30-9.00 9.00-12.00
13.00-15.30 15.30-17.00
18.30-22.00
วันที่ 1 - ลงทะเบียน
- ปฐมนิเทศ
ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับงานหลังพิมพ์
(ส่งกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง)
   - การพับ
  (พับมือ พับเครื่อง)
- การตัด
  (ตัดเจียนเพื่อป้อนแท่นพิมพ์ ตัดแบ่งเจียน ตัดเจียน 3 ด้าน)
  - เย็บลวด
- ร้อยสันเกลียว
- เย็บกี่
- เจาะรูร้อยเชือก
- การอัดตัดตามแม่แบบ
วันที่ 2 - การเดินรอยร้อน
- สาธิตการไสสันทากาว
- สาธิตและฝึกการลามิเนต
- วิเคราะห์ชิ้นงานไสสันทากาว
  บรรยายพิเศษเรื่อง
"นวัตกรรมงานหลังพิมพ์"
  การทำเล่มปกแข็ง
วันที่ 3 - การระบุประเภทงานหลังพิมพ์จากตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่กำหนด
- การทำต้นแบบสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขายด้วยนวัตกรรมงานหลังพิมพ์
  การทำต้นแบบสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขาย
ด้วยนวัตกรรมงานหลังพิมพ์ (ต่อ)
  การทำต้นแบบสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขาย
ด้วยนวัตกรรมงานหลังพิมพ์ (ต่อ)
วันที่ 4 การนำเสนอ และ ประเมินผล
ต้นแบบสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขายด้วยนวัตกรรมงานหลังพิมพ์
  เดินทางกลับ


รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกปฏิบัติ (เรียงตามรหัสนักศึกษา) มีดังนี้

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15896010088 นางสาวนำศิริ สังข์ถ่วง กรุงเทพมหานครOk
26096005605 นางสาวปัทมา วงศ์โสภณศิริ กรุงเทพมหานครOk
36196003948 นายณรงศักดิ์ รัตนี ชลบุรีOk
46196006834 นางสาวปุณยนุช มณีกาศ กรุงเทพมหานครOk
56296002071 นางสาวสุภาพร จันปลา ขอนแก่นOk
66296006254 นายมุนิน กุลคีรีรัตนา ยะลาOk


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือคุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าหลัก