วัน-เวลา 8.00-9.00 9.00-10.30 10.30-12.00   13.00-15.00 15.15-17.15   18.30-22.00
วันที่ 1 ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ ฟังบรรยาย   ฟังบรรยาย & ชมสาธิต
ฝึกปฏิบัติ
วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติ   ฝึกปฏิบัติ   ฝึกปฏิบัติ
วันที่ 3 ฝึกปฏิบัติ   ฝึกปฏิบัติ   ฝึกปฏิบัติ
วันที่ 4 ทดสอบ 1 ทดสอบ 2   - สรุปผล
  - พิธีปิด
  เดินทางกลับ

ฝึกปฏิบัติ
โดยใช้โปรแกรม

อย่าลืมทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองมาส่งในวันที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ที่ มสธ. ด้วย
(ส่วนนี้มีคะแนน 10 คะแนน)


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา คุณอณัญภร หรือ คุณสุฑารักษ์ งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7613-6

กลับหน้าหลัก