รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมเว็บ (99420) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15796020427 นางสาวบัณฑิตา กระแสร์ทรัพย์ กรุงเทพมหานคร-
25896018230 นางสาวทิพวรรณ แสงพระอินทร์ กรุงเทพมหานครOk
36096000093 นายสุทธิพัฒน์ แก้วชิงดวง ปทุมธานีOk
46096001299 จ่าอากาศตรีอภิสิทธิ์ อยู่พันดุง กรุงเทพมหานครOk
56096001596 นายเจนภพ แสงทอง ตรังOk
66096001679 นายนัทพล ศรีรักกุลทัด กรุงเทพมหานคร-
76096002073 นายภวิศสันต์ เอกอำไพ นนทบุรี-
86096002362 นายวัลลภ บัวเกตุ ระนองOk
96096003154 นายศรัณย์ ดวงหิรัญ สระบุรี-
106096003592 นางสาวอุมาพร วชิรโรจน์ประภา เชียงใหม่Ok
116096003758 นายอัฑฒวิชญ์ จริยาสิริสุข กำแพงเพชร-
126096004418 นางสาวอันตรา  บุญมาเลิศ ชลบุรี-
136096004541 นายโตมร บุญรอด กรุงเทพมหานครOk
146096004566 นางสาวสัญญารักษ์ สุคนธจร สุราษฏร์ธานีOk
156096004632 นายสิรวิโรจน์ ธรรมชัชวาล เชียงราย-
166096005092 นายสุรเชษฐ์ ผลอินทร์ ขอนแก่น-
176096006470 นายจิรไกร หล่อรุ่งเลิศ อุบลราชธานี-
186096007106 นายศุภชัย นิลชา ชลบุรีOk
196096007437 นายภูชิชย์ อรุณวิราม กรุงเทพมหานคร-
206096007528 พันจ่าตรีรณภัฎ ตูพานิช กรุงเทพมหานคร-
216196000373 นายธีรัตน์ รัตนาภูผา อุทัยธานีOk
226196000381 นายวิกรม เบญจบุตร กรุงเทพมหานคร-
236196001207 นายกิตติศักดิ์ หาญเหี้ยม ปทุมธานีOk
246196002213 นายธนูปกรณ์ ชินเกตุ กรุงเทพมหานคร-
256196002312 นายรุจิวัฒน์ พิทักษ์ศิริพรรณ กรุงเทพมหานครOk
266196002759 นายโสภณ ผลศาสตร์ กรุงเทพมหานคร-
276196004722 นายสุวโรจน์ สุรฤทธิพงศ์ ขอนแก่น-
286196006313 นายเกษมสันต์ จีวะสังข์ เพชรบูรณ์-
296196006388 จ่าตรีณัฐพล ดิษฐวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร-
306196008459 นายสิทธิพงษ์ วาจนศิริ นครนายกOk
316196009374 นายรณชัย คำมีสว่าง นครราชสีมาOk
326196009929 นายสิโรชา ชิงชัย ปทุมธานีOk
336196010034 นางสาวปุญญฤทัย ฤทธิ์แสวง นนทบุรีOk
346196010299 นายพีรสุต อันมหาพงษ์ กรุงเทพมหานคร-
356196010380 นายอัคเรศ สุริยมาตร์ กรุงเทพมหานครOk
366196011081 นายศุภฤกษ์ ชัยวัฒนกุล กรุงเทพมหานครOk
376196011198 จ่าอากาศโทศรายุทธ์ แพนเดช สุราษฏร์ธานีOk
386196011842 นางสาวรัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน สระบุรีOk
396196012386 นายเตชิด รังษีวัฒนานนท์ นครราชสีมาOk
406196012683 นายณัฐวุฒิ แหลมฉลาด กรุงเทพมหานครOk
416196013079 นางสาวนัฐวดี พรหมชัย พระนครศรีอยุธยา-
426196013244 นายปานิสรา นิลกำแหง กรุงเทพมหานครOk
436296000125 นายสุรศักดิ์ ด้วงสงค์ สมุทรสาครOk
446296000133 นายสุรชัย ด้วงสงค์ สมุทรสาครOk
456296000240 นายอภิเดช แก้วกำเนิด ระนองOk
466296001123 นายปิยะพงษ์ เอี่ยมละออ ประจวบคีรีขันธ์Ok
476296001339 นายกิตติคุณ มีรอด ปทุมธานี-
486296001578 นางสาวสุปรียา บางทราย ขอนแก่นOk
496296001933 นายกิตติธัช สนคร้าม ประจวบคีรีขันธ์-
506296002097 นายธนพล วงศ์เผ่าพันธุ์ ชลบุรีOk
516296002535 นางสาวสิริมา ฉัตรรุ่งเรืองกุล กรุงเทพมหานครOk
526296002626 นางสาวคัมภีรดา ภู่ทอง อ่างทองOk
536296002717 นายธวัช ตั้งจิตทวีชัย นครปฐม-
546296003350 นายวิชิต เทพประสิทธิ์ เชียงรายOk
556296005645 นายศักรินทร์ รื่นสุคนธ์ กรุงเทพมหานครOk
566296005702 นายอัคครพงศ์ กิจมงคลชัย กรุงเทพมหานคร-
576296005777 นายนพณัฐ ตั้งวิบูลย์ กาญจนบุรี-
586296005785 นายสุรเดช จันทภา กรุงเทพมหานคร-
596296006726 นายจักรรินทร์ บุญร่วมบุญ กรุงเทพมหานครOk
606296006866 นายธนิส์เทพ พานทอง ชลบุรีOk
616296007187 นายทศพร พิมพ์จันทร์ สระบุรี-
626296007252 นายภุชงค์ คชกูล เชียงใหม่-
636296007377 นายศุภพันธ์ สือนิ นครปฐม-
646296007658 นายอภินัทธิ์ ธีระสันต์ กรุงเทพมหานครOk
656296007666 นายประพัฒน์ กรอบเพ็ชร์ นครสวรรค์Ok
666296008201 นายธนวรรธน์ ภัทรชนน หนองคาย-
676296008755 นายอภิเดช เทพสนิท ปทุมธานีOk
686296008805 นายชัยวิทย์ มาตราช นนทบุรี-
696296009258 นายธานินทร์ ประเสริฐศรี พระนครศรีอยุธยาOk
706296010181 นายวิษณุ ปอยสูงเนิน สมุทรปราการ-
716296010330 ว่าที่ร้อยตรีอนุสิทธิ์ พุทธกูล สมุทรปราการOk
726296010348 นายธงชัย ไชยมูล สมุทรปราการ-
736296010496 นายพีร์ปรุฬห์ พงษ์ธนวรโชต กรุงเทพมหานครOk
746296010785 นายวีระพงษ์ ยังมี สงขลาOk
756396000504 นายศิริศักดิ์ ชาญวัฒนวิริยะกุล กรุงเทพมหานคร-
766396001239 นางสาวนันทนัจช์ ลิ้มกมลทิพย์ กรุงเทพมหานครOk
776396001726 นายธนายุต มาปิน เชียงราย-
786396002526 นายอธิษฐ์พัฒน์ สีดาอ่อน ชุมพร-
796396004282 นายพงศ์ภัทร์ รักเดช นนทบุรีOk
806396004878 นายสิทธิพร ศรียวง กรุงเทพมหานครOk
816396006014 นายธัธธนนท์ ตันมิทา ปทุมธานีOk
826396006139 นายณัฐสิทธิ์ ยมะสมิต กรุงเทพมหานคร-
836396006337 นางสาววลัยลักษณ์ สายนันตีะ เชียงใหม่-

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 83 คน    ยืนยันแล้ว = 46 คน   ยัง = 37 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6