รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ (99421) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15496034264 นายกิตติภูมิ คำเพียร สมุทรสาครOk
25496043554 นายศุภฤกษ์ ศรีสงค์ ตรังOk
35696000420 นายศักดิ์ดา ดีงาม ระยองOk
45696011278 นายสุทธิลักษณ์ ไชยรักษ์ สมุทรปราการOk
55696019222 นายวัฒนา จิ้วตั้น กรุงเทพมหานครOk
65696019933 นายพรเทพ ศรีวิมล นนทบุรีOk
75796001146 พระขวัญชัย ชิบเข ชลบุรีOk
85796003183 นายอัครเชษฐ์ เอียการนา ชลบุรีOk
95796007929 นายภวิล ภักฉัตรทัน กรุงเทพมหานครOk
105796008505 นางสาวกมลชนก วุฒิกุล ประจวบคีรีขันธ์Ok
115796008869 นายเดชาชัย ศรีนนท์เคน อุดรธานีOk
125796016961 นายจักรพันธ์ ไตรยางค์ สมุทรปราการOk
135896002341 นายภูริจักษ์ พลกำจัด นครศรีธรรมราชOk
145896002879 นายเจษฎา ละอองวิจิตร สตูลOk
155896005203 นายอภิวัฒน์ แซ่ลิ้ม กรุงเทพมหานครOk
165896005609 นายวิรัช วิสาขศาสตร์ กรุงเทพมหานครOk
175896008611 นายธราเทพ ธิชาญ กรุงเทพมหานครOk
185896010906 จ่าอากาศโทหญิงเมรี ชโลดมพงศ์ กรุงเทพมหานครOk
195896015020 นายเอกราช ชัยนุสารักษ์ ปทุมธานีOk
205896015368 นางลัสยา ศรีสร้อย กรุงเทพมหานครOk
215896015988 สิบเอกดนัย สีสด สกลนคร-
225896017760 นางสาวนภาจรัส หมื่นวงษ์ นนทบุรี-
235996002126 นายชญานนท์ ทานิกูชิ เชียงราย-
245996002209 นายสุรัต แพงมูล กัวลาลัมเปอร์-
255996003322 นายอภิวัฒน์ ตันติเพิ่มพูนผล กรุงเทพมหานครOk
265996003694 นางสาววัณณพร ชัยชนะ แพร่-
275996003793 นายสุรพันธุ์ ช่อจอหอ ชลบุรี-
285996003967 นายตรีสุปัญญ์ สุวรรณวงศ์ กรุงเทพมหานคร-
295996007240 นายกิตติ ธนะสาร เชียงใหม่-
305996007976 นายนพณัฐ วรรณภีร์ เชียงใหม่-
315996008891 นายวัชระ ธีระจารุวรรณ กรุงเทพมหานครOk
325996011523 นายปรเมษฐ์ เกษกำธร ปทุมธานี-
335996015185 นางสาวธนัชพร กันตาคม เชียงใหม่Ok
346096000093 นายสุทธิพัฒน์ แก้วชิงดวง ปทุมธานี-
356096000309 นายพิศิษฐ์ ยศมาก กรุงเทพมหานคร-
366096000929 นายปริญญา หงส์ตระกูลชัย สระแก้วOk
376096002362 นายวัลลภ บัวเกตุ ระนองOk
386096003154 นายศรัณย์ ดวงหิรัญ สระบุรีOk
396096003758 นายอัฑฒวิชญ์ จริยาสิริสุข กำแพงเพชรOk
406096006470 นายจิรไกร หล่อรุ่งเลิศ อุบลราชธานีOk
416096007106 นายศุภชัย นิลชา ชลบุรีOk
426096007171 นายวรพงศ์ ธีราปัจจ์ ลำปางOk
436096007528 พันจ่าตรีรณภัฎ ตูพานิช กรุงเทพมหานครOk
446096007858 นายธเนศพล ปลอดเกิด พระนครศรีอยุธยาOk
456096007940 นายเรวัตร แจ้งสว่าง เพชรบุรีOk
466096008898 นางสาวอุทัยรัตน์ โพธิมาศ บุรีรัมย์Ok
476096008971 นายสุรศักดิ์ ตอพล นนทบุรีOk
486096009052 นายกิตติพงศ์ อมรวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร-
496096010506 นายศิริศักดิ์ ภูผา กรุงเทพมหานครOk
506196000944 นายธัญวิชญ์ กันทาใจ เชียงรายOk
516196002213 นายธนูปกรณ์ ชินเกตุ กรุงเทพมหานคร-
526196002270 นายเมธัส ทรงเดชาไกรวุฒิ กรุงเทพมหานครOk
536196002312 นายรุจิวัฒน์ พิทักษ์ศิริพรรณ กรุงเทพมหานครOk
546196002759 นายโสภณ ผลศาสตร์ กรุงเทพมหานครOk
556196003112 ว่าที่ร้อยตรีวรพจน์ ธัญญผล สระบุรีOk
566196003583 นายพิพัฒน์ เพริดพริ้ง สมุทรสงครามOk
576196005067 นายพีรพล พูนพิพัฒน์ ชลบุรีOk
586196006149 นางสาวสรารัตน์  ศิริรัตน์ กรุงเทพมหานคร-
596196007444 นายพัชรพล แสงเฉวตร ตราดOk
606196008145 นางสาวทิพวรรณ ตลับทอง ลพบุรีOk
616196010299 นายพีรสุต อันมหาพงษ์ ปทุมธานีOk
626196012824 นางสาวพิมพ์ลภัส ช่วงจันทร์ ฉะเชิงเทราOk
636196013079 นางสาวนัฐวดี พรหมชัย พระนครศรีอยุธยา-
646196013244 นายปานิสรา นิลกำแหง กรุงเทพมหานครOk
656296000125 นายสุรศักดิ์ ด้วงสงค์ สมุทรสาครOk
666296000133 นายสุรชัย ด้วงสงค์ สมุทรสาครOk
676296000752 จ่าอากาศตรีอมรเทพ จารุสิริรังษี สุราษฏร์ธานีOk
686296001123 นายปิยะพงษ์ เอี่ยมละออ ประจวบคีรีขันธ์Ok
696296001347 นางสาวณฐมนพร เขียวน้อย กรุงเทพมหานคร-
706296001578 นางสาวสุปรียา บางทราย ขอนแก่น-
716296002097 นายธนพล วงศ์เผ่าพันธุ์ ชลบุรีOk
726296002832 นายวชิรศักดิ์ ปกาสิต มหาสารคามOk
736296003392 นายชาญ แสงเมล์ นครราชสีมาOk
746296004143 นายสรธัญ จันทร์แก้ว สระแก้วOk
756296004663 นายจตุรภัทร ธิอัมพร สกลนครOk
766296005645 นายศักรินทร์ รื่นสุคนธ์ กรุงเทพมหานครOk
776296005702 นายอัคครพงศ์ กิจมงคลชัย กรุงเทพมหานคร-
786296006866 นายธนิส์เทพ พานทอง ชลบุรีOk
796296007377 นายศุภพันธ์ สือนิ นครปฐมOk
806296007658 นายอภินัทธิ์ ธีระสันต์ กรุงเทพมหานครOk
816296007666 นายประพัฒน์ กรอบเพ็ชร์ นครสวรรค์-
826296008755 นายอภิเดช เทพสนิท ปทุมธานีOk
836296009399 จ่าเอกปฐมพงษ์ คบทองหลาง ชลบุรีOk
846296010181 นายวิษณุ ปอยสูงเนิน สมุทรปราการOk
856296010330 ว่าที่ร้อยตรีอนุสิทธิ์ พุทธกูล สมุทรปราการOk
866296010348 นายธงชัย ไชยมูล สมุทรปราการOk
876296010777 นายธนภัทร พรหมจรรย์ สงขลาOk
886296010785 นายวีระพงษ์ ยังมี สงขลาOk
896296012591 นายพัฒน์อินทร์ ปันจัยสีห์ เชียงใหม่-
906396000942 นายปุณยชัย โยธา สมุทรปราการ-
916396001239 นางสาวนันทนัจช์ ลิ้มกมลทิพย์ กรุงเทพมหานครOk
926396006105 นางสาวธรชญา ตรัณธัญกุล กรุงเทพมหานครOk
936396006147 นายอธิกร หงษ์ชุมพล ปทุมธานีOk
946396007905 นายปฤษฎางค์ ปานศิริ นราธิวาสOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 94 คน    ยืนยันแล้ว = 72 คน   ยัง = 22 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา หรือ คุณปริญญา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6