แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์

"IoT for Smart Home"


ประเภทผู้สมัคร :
นักเรียน                ม.4  ม.5  ม.6 
นิสิต/นักศึกษา  ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4 

รายชื่อผู้สมัคร :
   (สมัครคนเดียว หรือทีมละไม่เกิน 3 คน)
1. ชื่อ-นามสกุล :
 
2. ชื่อ-นามสกุล :
 
3. ชื่อ-นามสกุล :
 
ชื่อสถาบันการศึกษา :
 

ชื่อคณะวิชา

 

ชื่อภาควิชา :

 

e-mail * :
 
  * กรุณาระบุ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในระหว่างการประกวด
 

* โปรดแนบไฟล์ภาพถ่ายบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร *

ส่งแบบฟอร์มการสมัครและเอกสาร(ไฟล์)ประกอบได้ทาง e-mail: tussaneewan.sri@stou.ac.th
หรือ Fax : 0-2503-4932 (ทาง fax เฉพาะในวันและเวลาราชการ)


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@2016