วิสัยทัศน์

 เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางนิติศาสตร์ ในระบบการศึกษาทางไกลตามมาตรฐานสากล และมีบทบาทชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย

      

ผู้เข้าชม 549 คน UPDATE วันที่ 1/6/2555 16:01:27

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin