ประกาศเรื่องการเรียน E-learning

เรียน นักศึกษา 
     เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส Covid 19 มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องยกเลิกการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า โดยใช้ระบบ E-learning แทน
     ดังนั้น สาขาวิชานิติศาสตร์ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 เข้าร่วมกลุ่มประจำชุดวิชาฝนชุดวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้โดยการแสกน QR code ที่สาขาเคยให้ไว้ค่ะ
ผู้เข้าชม 427 คน UPDATE วันที่ 30/3/2563 16:18:28

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin