ด่วน!

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของรอบ 5 ปี ของ สกอ. และอยู่ระหว่าง สกอ. พิจารณาความสอดคล้องกับของหลักสูตร ส่วนการศึกษาเพื่อนำไปสมัครสอบ กต. และ กอ. นั้น สามารถสมัครอบได้เนื่องจาก กต. และ กอ. รับรองหลักสูตรแล้ว
ผู้เข้าชม 359 คน UPDATE วันที่ 6/2/2562 11:25:11

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin