ด่วน ประกาศการจัดกิจกรรมพิเศษแพ่ง 1

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค Covid 19 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงมีมติให้งดการจัดกิจกรรมพิเศษ
ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1
: บุคคล นิติกรรม สัญญา ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ในวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ นักศึกษาท่านใดชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่

e-mail :
law.stouu@gmail.com (เฉพาะนักศึกษาที่ชำระผ่าน internet banking) หากนักศึกษาท่านใดชำระเงินผ่านทางธนาคารโดยมีสลิปการชำระเงินตัวจริง โปรดส่งไปรษณีย์กลับเข้ามาที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อสาขาวิชานิติศาสตร์จะดำเนินการคืนเงินให้กับนักศึกษาต่อไป
ผู้เข้าชม 460 คน UPDATE วันที่ 25/12/2563 9:28:08

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin