งนเลขานุการกิจ
 
ข้าราชการ

staff_pic_r1_c1.jpg

 

นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์  
ตำแหน่ง  หัวหน้างานเลขานุการกิจ
             (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์  02-504-8467
นงนุช.png 

 

นางนงนุช  จันทร์ควง      
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์  02-504-8362
staff_pic_r1_c14.jpg

 

นางทิพรัตน์  วงษ์พรหม  จิตรีถิน  
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน 
โทรศัพท์  02-504-8361

ลูกจ้างประจำเงินรายได้
 ทิพวรรณ.png

 

นางทิพวรรณ  ประเสริฐทรัพย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  02-504-8467
 

 

นายสมพงษ์  อุ่นประเสริฐสุข
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  02-504-8363
 สุจิตรา.png

 

นางสาวสุจิตรา  พุ่มไสว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  02-504-8365

 

นางสาวลลิดา  วุฒิกร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  02-504-8365ลูกจ้างชั่วคราวเรือน

 

นางสาวทิพย์วรรณ  สมสมัย
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  02-504-8362
วรัชญาพร.png

 

นางสาววรัชญาพร  รุ่งเรือง      
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  02-504-8364

   
นางสาวอนัญญา  จำปากะนันท์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  02-504-8364


ลูกจ้่างประจำงบประมาณแผ่นดิน

 

นายสมชาย  รอดขำ
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์


ผู้เข้าชม 914 คน UPDATE วันที่ 15/8/2562 11:31:48

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin