โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2555 แบ่งเป็น 4  โครงการ คือ

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนมัธยม

n1n.jpg

2. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

3. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่กลุ่มผู้นำชุมชน

4. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่กลุ่มผู้ประกอบกิจการรายย่อย (SME)

ผู้เข้าชม 713 คน UPDATE วันที่ 31/5/2555 16:11:26

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin