ประกาศด่วน!

เรียน นักศึกษา

  เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้สร้าง LINE กลุ่มประจำชุดวิชาเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างนักศึกษาด้วยกัย และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา 
  ในการนี้ สาขาวิชาขอให้นักศึกษาเข้าร่วม LINE กลุ่มชุดวิชาตามที่ตนเองได้ลงทะเบียนเรียนไว้ค่ะ 
ผู้เข้าชม 366 คน UPDATE วันที่ 26/3/2563 16:16:56

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin