ป.ตรี

รายละเอียดเบื้องต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับ 3 หลักสูตร คือ

ระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)

ระดับประกาศนียบัตร

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำชุมชน (1 ปี)
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี)

*** นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ได้ที่ลิงค์นี้ http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_54/law.asp ***


ผู้เข้าชม 2899 คน UPDATE วันที่ 14/3/2555 14:54:03

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin