ระดับปริญญาเอก

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 41901 วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 41903/41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์  คลิ๊กที่นี่
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-5048363

เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา 41902 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ ดังนี้
     - รศ.ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล  คลิ๊กที่นี่
     - ผศ.ดร.วรรณวิภา  เมืองถ้ำ  คลิ๊กที่นี่
     - ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 738 คน UPDATE วันที่ 17/6/2563 16:37:25

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin