ช่องทางสื่อเสริมประจำชุดวิชาประกอบการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “งดและเลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19” 
          ในส่วนของการสอนเสริมระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษาสามารถใช้สื่อเสริมประจำชุดวิชาประกอบการศึกษาได้โดยผ่านทาง https://www.youtube.com/channel/UCOZJNL4cLyzs565rYmGK5hg  และพิมพ์รหัสหรือชื่อชุดวิชา 
         ทั้งนี้ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อเสริมอื่นๆ ทางสาขาวิชาจะแจ้งเพิ่มเติมต่อไป
ผู้เข้าชม 482 คน UPDATE วันที่ 25/3/2563 10:34:01

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin