ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรม KM สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ : แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ
นนทบุรี วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ:  แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในสร้างผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
km 111.png
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2565
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วภายในระยะเวลา 1 ปี
ส่งผลงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาวิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี 2565 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/M4-1.htm

S__7553383.jpg

..อ่านต่อ 3 มีนาคม 2565
คณะทำงานส่งเสริมการศึกษา นิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล"
คณะทำงานส่งเสริมการศึกษา นิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล" 
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 12.15 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams ลิงค์ https://bit.ly/3sBHWPV และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page นิเทศศาสตร์ มสธ. 

315903.jpg
..อ่านต่อ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง Soft Power โอกาสและความท้าทายอุตสาหกรรมสื่อไทย
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง Soft Power โอกาสและความท้าทายอุตสาหกรรมสื่อไทย 
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page นิเทศศาสตร์ มสธ. 

ร่วมเสวนาโดย 
1. เขมทัตต์  พลเดช อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2. วีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์  ผู้จัดการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
3. ภานุ อารี ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเนรมิตหนัง ฟิล์ม จำกัด
4. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. 
ผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/34hD3DQ
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8351-3 หรือ Chanapa.noo@stou.ac.th

LINE_ALBUM_E-poster _ BG เสวนา Soft Power_๒๒๐๒๐๗.jpg
..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ : แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ : แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยโปรแกรม MS TEAMS

poster3.jpg
..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาบูรณาการการสื่อสาร ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาบูรณาการการสื่อสาร ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ด่วนใกล้ปิดรับสมัครแล้ว สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

ปกบูรณาการ.jpg
..อ่านต่อ 24 มกราคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ด่วนใกล้ปิดรับสมัครแล้ว สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

บริหาร 2.jpg

..อ่านต่อ 24 มกราคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

279923.jpg
..อ่านต่อ 27 ธันวาคม 2564
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

279924.jpg
..อ่านต่อ 27 ธันวาคม 2564
รู้จักนิเทศศาสตร์ มสธ.
รู้จักนิเทศศาสตร์ มสธ.  EP.1 คลิก

messageImage_1637829624329.jpg
..อ่านต่อ 25 พฤษจิกายน 2564
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 37 ปี นิเทศศาสตร์ มสธ. “นวัตกรรมการสื่อสาร...พลิกโลก...พลิกสังคม”
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 37 ปี นิเทศศาสตร์ มสธ.
“นวัตกรรมการสื่อสาร...พลิกโลก...พลิกสังคม”
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา 08.15 – 16.00 น.
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา :
ชื่อห้องสัมมนา = นวัตกรรมการสื่อสาร พลิกโลก พลิกสังคม
ลิงค์ห้อง = https://bit.ly/3iw7bio

78153.jpg

..อ่านต่อ 16 ตุลาคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 37 ปี นิเทศศาสตร์ มสธ.
เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสาร...พลิกโลก...พลิกสังคม
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.00 -16.00 น.
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

1972.jpg
..อ่านต่อ 6 ตุลาคม 2564
ขอเชิญร่วมงานสถาปนา 37 ปี นิเทศศาสตร์ มสธ.
พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ แลถวายภัตตาหารเพล
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2564 ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2

2400.jpg
..อ่านต่อ 6 ตุลาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์คนใหม่
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

cong1.jpg
..อ่านต่อ 31 สิงหาคม 2564
รับสมัครปริญญาเอกนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองฯรุ่น 5 ของมสธ.
รับสมัครปริญญาเอกนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองฯรุ่น 5 ของมสธ.
dr_inno5.jpg
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2564
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ คลิกเพือดูรายระเอียด
Dr_commu.jpg
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2564

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin