หน่วยเลขานุการกิจ

 10_MG_0081.JPG

นางสาวสุไรพร  เติมทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

   mumu.jpg

นางสาวณภัทร  แก้วสะพาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตร ปริญญาตรี

  

นางสาววรรณภา  นิ่มอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร บัณฑิตศึกษา

 

 

 11_MG_0103-2inch.jpg

 

นางสาวศรีวิไล  ปิ่นแหลม

พนักงานธุรการ


 S__24027138.jpg


นางสาวรุจิกร อินทรสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตร ปริญญาเอก

20180531_142514.jpg

นายพัชรพล  ฤทธาภรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร บัณฑิตศึกษา

 

 

 

S__6627348.jpg

นายพีรภัส  อินทรเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร บัณฑิตศึกษา

 

 

15954.jpg

นายศตวรรษ  เกษมสถาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร ปริญญาตรี

   jit2.jpg

 

 

นายศุภฤกษ์  ปานแดง

นักการ

 

 

 

พนักงานขับรถ

นายสมบูรณ์  มีพันธ์

 

ผู้เข้าชม 3007 คน UPDATE วันที่ 10/5/2562 8:57:04

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin