หน่วยเลขานุการกิจ

 taw4.jpg

นางสาวสุไรพร  เติมทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

   moo1.jpg

นางสาวณภัทร  แก้วสะพาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตร ปริญญาตรี

   101352.jpg

นางสาววรรณภา  นิ่มอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร บัณฑิตศึกษา

 

 

 peesom1.jpg

 

นางสาวศรีวิไล  ปิ่นแหลม

พนักงานธุรการ


toon4.jpg

นายศตวรรษ  เกษมสถาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร ปริญญาตรี


94256.jpg

นายพัชรพล  ฤทธาภรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร บัณฑิตศึกษา

 

 

 

messageImage_1644569159565.jpg

นายพีรภัส  อินทรเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร บัณฑิตศึกษา

 


พนักงานขับรถ

นายวีระ  ศรทอง


ผู้เข้าชม 690 คน UPDATE วันที่ 22/3/2565 10:04:45

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin