ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Arts)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Arts)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบัญฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยกำหนด และ
 
2.
มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง  การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
คะแนนผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันสอบของศูนย์ทดสอบ ทางภาษา ดังต่อไปนี้
ก. TOEFL (Computer based) ไม่ต่ำกว่า ๑๗๓ คะแนน หรือ
ข. TOEFL (Internet based) ไม่ต่ำกว่า ๖๒ คะแนน หรือ
ค. IELTS ไม่ต่ำกว่า ๕.๕ คะแนน หรือ
ง. TU-GET ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
จ. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน หรือ
ฉ. TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๖๕๐ คะแนน หรือ
ช. STOU-EPT ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
ซ. STOU-EPT (E-Testing) แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม คลิก
****สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ติดตามข่าวสารของทางหลักสูตร facbook.jpg
  • ยื่นใบสมัครหลักสูตรปริญญาเอกก่อน พร้อมด้วยโครงร่างวิจัย (ประกอบด้วยชื่อหัวข้อวิจัย
    ความสำคัญของหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย แนวคิดทฤษฎีและระเบียบของวิธีวิจัย)
  • เข้าสมัครสอบ STOU-EPT E-testing (รู้ผลทันที) ดูขั้นตอน วันเวลา และสถานที่สอบ 10 แห่งทั่วประเทศได้ที่  คลิก 
  • หรือติดต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล โทร 085 331 0794
  • เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

  หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
     

ปากกา.pngรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

smile.png กรรมการหลักสูตร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล ประธานหลักสูตร คลิก

 ติดต่อพูดคุยรายละเอียดกับประธานหลักสูตร โทร 085 331 0794

  รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร คลิก

    รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์  คลิก

    รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ  คลิก

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์  คลิก

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี ชินนาลอง    คลิก

ผู้เข้าชม 9274 คน UPDATE วันที่ 10/8/2563 9:33:01

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin