ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Arts)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Arts)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร

      คุณสมบัติทั่วไป
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
 
2.
มีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
3.
ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
 มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
 
1.
การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วย Paper ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
 
2.
การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
 
3.
การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ
 
4.
การทดสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT) หรือ
 
5.
การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 คะแนน ขึ้นไป หรือ
 
6.
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E –Testing) ด้วย computer การสอบทุก part ต้องไม่ต่ำกว่าคะแนน B2 หรือ
 
7.
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT หลังการอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course การสอบทุก part ต้องไม่ต่ำกว่าคะแนน B2
 ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1. – 7. ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 


     


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Doctor of Philosophy Program in Communication Innovation for Political and Local Administration
     ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
 อักษรย่อปร.ด. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษDoctor of Philosophy (Communication Innovation for Political and Local Administration)
 อักษรย่อภาษาอังกฤษPh.D. (Communication Innovation for Political and Local Administration)
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 คุณสมบัติทั่วไป
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
 
2.
มีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
3.
ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
 มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
 
1.
การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วย Paper ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
 
2.
การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
 
3.
การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ
 
4.
การทดสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT) หรือ
 
5.
การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 คะแนน ขึ้นไป หรือ
 
6.
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E –Testing) ด้วย computer การสอบทุก part ต้องไม่ต่ำกว่าคะแนน B2 หรือ
 
7.
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT หลังการอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course การสอบทุก part ต้องไม่ต่ำกว่าคะแนน B2
 ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1. – 7. ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  
   

ผู้เข้าชม 855 คน UPDATE วันที่ 8/4/2565 10:11:35

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin