ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
..อ่านต่อ 9 มีนาคม 2563
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 4 มีนาคม 2563
เปิดสอนหลักสูตร ONLINE INTERNATIONAL MASTER IN COOMMNICATION ART FOR ASEAN
messageImage_1580892469035.jpg..อ่านต่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันที่ 4 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิเทศศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นที่ชื่นชมยินดีแก่นักวิชาการ นักศึกษา และศิษย์ในแขนงวิชาการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นและศิษย์ทั่วไปเป็นอย่างมาก ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียรถือเป็นนักวิชาการที่เป็นทรัพยากรทางการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ที่เน้นวิชาการทางด้านสื่อสารทางการเมืองทั้งด้านการสอน การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ชาวนิเทศศาสตร์ทั้งมวลขอแสดงความคารวะและชื่นชมยินดี
..อ่านต่อ 13 เมษายน 2562

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin