ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครปริญญาเอกนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองฯรุ่น 5 ของมสธ.
รับสมัครปริญญาเอกนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองฯรุ่น 5 ของมสธ.
dr_inno5.jpg
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2564
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ คลิกเพือดูรายระเอียด
Dr_commu.jpg
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2564
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564
master_inno1_64.jpg
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2564
มสธ_ลงนามความร่วมมือสถาบันคณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนากำลังคน
มสธ_ลงนามความร่วมมือสถาบันคณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนากำลังคน 
มสธ_ลงนามความร่วมมือสถาบันคณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนากำลังคน.jpg
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2564
#ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ #ทันสมัยตรงใจและใช้งานได้ #เน้นคณาจารย์มีส่วนร่วมด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์
#ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ #ทันสมัยตรงใจและใช้งานได้ #เน้นคณาจารย์มีส่วนร่วมด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์
อาจารย์ดร.กานต์ บุญศิริรองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาในฐานะรักษาราชการแทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ผ่านออนไลน์ด้วยMs. team
อ่านเพิ่มเติม
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2564
แนะนำผู้สนใจสมัครเรียนปริญญาโท
อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา รักษาราชการแทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้คำแนะนำผู้สนใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เมื่อเช้านี้ (25 มกราคม 64) คลิก..อ่านต่อ 25 มกราคม 2564
นิเทศฯมสธ_ประชุมวิพากษ์หลักสูตรสื่อสารชุมชน
#นิเทศฯมสธ_ประชุมวิพากษ์หลักสูตรสื่อสารชุมชน  #เน้นหลักสูตรทันสมัย #ตรงใจ #และใช้งานได้  คลิก
..อ่านต่อ 18 มกราคม 2564
นิเทศศาสตร์ มสธ. สวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรองอธิบดีทั้ง3ท่าน
นิเทศาสตร์ มสธ. สวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรองอธิบดีทั้ง3ท่าน
อ.ดร.กานต์ บุญศิริ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในฐานะรักษาราชการแทนประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์นำคณาจารย์ ได้แก่ รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และอ.ดร.หัสพร ทองแดง พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน คือ นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก นางสุดฤทัย สุขเกษม และเลขานุการกรม คือ นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ในฐานะที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์มสธ.มีความร่วมมือและความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์     ชมภาพคลิก
..อ่านต่อ 16 มกราคม 2564
การสอบจากที่พักอาศัยผ่านโปรแกรม Microsoft teams
การสอบจากที่พักอาศัยผ่านโปรแกรม Microsoft  Teams คลิก
exam online.jpg
..อ่านต่อ 15 มกราคม 2564
แนวทางการจัดการสอบปลายภาค 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
แนวทางการจัดการสอบปลายภาค 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  คลิก35264654.jpg..อ่านต่อ 13 มกราคม 2564
ขอมอบพรปีใหม่
พรปีใหม่ 
อาจารย์ ดร.กานต์ บุูญศิริ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คลิก
..อ่านต่อ 13 มกราคม 2564
ขอมอบพรปีใหม่
พรปีใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภณ์  ศรีดี
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์   คลิก
..อ่านต่อ 12 มกราคม 2564
นักศึกษา​สาขาวิชา​นิเทศ​ศาสตร์​มสธ.ทุกท่าน
susu.jpg..อ่านต่อ 31 ธันวาคม 2563
ประกาศมาตรการป้องกันโรคโควิดของมสธ
131228190_424565312288024_7301701110475233717_n.jpg131890876_424565352288020_5601527076119028056_n.jpg..อ่านต่อ 22 ธันวาคม 2563
การเลือกตั้ง อบจ. นำไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม ประชาชนจะได้นักบริหารท้องถิ่นมาจัดการท้องถิ่นตามนโยบายที่หาเสียง เป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจ ประชาชนต้องพิจารณา "คุณสมบัติและนโยบาย" ของผู้สมัครเป็นสำคัญ รศ.ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว อาจารย์ มสธ. ระบุ
..อ่านต่อ 17 ธันวาคม 2563
สาส์นจากประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 18 เมษายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันที่ 4 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิเทศศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นที่ชื่นชมยินดีแก่นักวิชาการ นักศึกษา และศิษย์ในแขนงวิชาการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นและศิษย์ทั่วไปเป็นอย่างมาก ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียรถือเป็นนักวิชาการที่เป็นทรัพยากรทางการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ที่เน้นวิชาการทางด้านสื่อสารทางการเมืองทั้งด้านการสอน การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ชาวนิเทศศาสตร์ทั้งมวลขอแสดงความคารวะและชื่นชมยินดี
..อ่านต่อ 13 เมษายน 2562

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin