เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (2)

      ในยุคเศรษฐกิจไร้พรมแดน การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจะช่วยให้มึ
ความเข้าใจถึงความรู้พื้นฐานและกลไกต่างๆ ทางด้านการค้า การเงิน การลงทุนระหว่างประทศและ
องค์กรระหว่างประเทศตลอดจน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์
ในการประยุกต์หรือนำไปใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

                      

               โดยใน Website แห่งนี้จะแสดงข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่อง

     1. การตกลงการค้า ( FTA )
     2. ระบบเงินตราสกุลเดียว
     3. การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
     4. ทฤษฎีการค้า
     5. ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

MENU