โครงการกิตติเมธี
ความเป็นมา โครงการกิตติเมธีรวม ผลงานย้อนหลังปี 2534-2554 แบบฟอร์มการจัดทำ

 

กิตติเมธีประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาศิลปศาสตร์    
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน ประวัติ โครงการ
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริญ ณ นคร ประวัติ โครงการ
ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ประวัติ โครงการ
 

 

จัดทำโดย สำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7777