โครงการกิตติเมธี
ความเป็นมา โครงการกิตติเมธีรวม ผลงานย้อนหลังปี 2534-2554 แบบฟอร์มการจัดทำ

 

กิตติเมธีประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ประวัติ โครงการ
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ประวัติ โครงการ
 

 

จัดทำโดย สำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7777