|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

การขอย้ายสนามสอบระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.โท ป.เอก

 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องการขอย้ายสนามสอบ
ขอให้กรอกแบบฟอร์ม ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบ(มสธ.บ27)
ชี้แจงความจำเป็นที่ขอย้ายสนามสอบ พร้อมให้
รายละเอียด ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา
และ ขอย้ายไปสอบที่จังหวัดใด
ส่งที่ สำนักบัณฑิตศึกษา ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 45 วัน
หรือ ส่งทางโทรสาร ที่หมายเลข 0 2503 3675
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0 2504 7560-4
0 2503 3675
 จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th