|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
  แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
 
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  แผน ก
  (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
    . หมวดวิชาเฉพาะ 5
      โดยแบ่งเป็น
        1) ชุดวิชาบังคับ 3 15
        2) ชุดวิชาเลือก 2 10
    . วิทยานิพนธ์   15
    . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
  (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
    . หมวดวิชาเฉพาะ 5
      บังคับ   3 15
      13701 การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ    
      13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์    
      13703 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ    
      และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 2 10
      โดยเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
      13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ    
      13712 การสื่อสารเพื่อการบริการสารสนเทศ    
      13713 การจัดการเอกสาร    
      และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
      13714  สัมมนาการจัดการสารสนเทศ     
     

13715

สัมมนาการบริการสารสนเทศ    
    ข. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   15
      13798 วิทยานิพนธ์    
    ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      13799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์        เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
  แผน ข
  (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
    . หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
      โดยแบ่งเป็น
        1) ชุดวิชาบังคับ 3 15
        2) ชุดวิชาเลือก 3 15
    . หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
    . การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
    . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
  (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
    . หมวดวิชาเฉพาะ 6
30
      บังคับ   3 15
      13701 การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ    
      13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์    
      13703 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ    
      เลือก 3 ชุดวิชา โดยเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 2 10
      13711 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ    
      13712 การสื่อสารเพื่อการบริการสารสนเทศ    
      13713 การจัดการเอกสาร    
      และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
      13714  สัมมนาการจัดการสารสนเทศ     
     

13715

สัมมนาการบริการสารสนเทศ    
    ข. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
     
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
    ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
     
13797
การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
    ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      13799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
             
 
 
TOP

  แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
  แผน ก
  (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
    . หมวดวิชาเฉพาะ 5
      โดยแบ่งเป็น
        1) ชุดวิชาบังคับ 3 15
        2) ชุดวิชาเลือก 2 10
    . วิทยานิพนธ์   15
    . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
  (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
    . หมวดวิชาเฉพาะ 5
      บังคับ   3 15
      12701 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา    
      12702 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทย    
      12703 สัมมนาไทยคดีศึกษา    
      และเลือก 2 ชุดวิชา ภายในกลุ่ใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 2 10
      กลุ่มวิชาศาสนากับสังคมไทย  
      12711 ความเชื่อพิธีกรรมและศาสนาในสังคมไทย    
      12712 สัมมนาปรัชญาและศาสนาในสังคมไทย    
      กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรม  
      12721 วรรณกรรมกับวิถีชีวิตไทย    
      12722 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย    
      กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์  
      12731 วิธีอ่านทางประวัติศาสตร์ไทย    
      12732 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย    
      กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
      12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
      12742 สัมมนาการพัฒนาสังคมไทยตามแนวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
      กลุ่มวิชาเศรษฐกิจและการเมือง  
      12751 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย    
     

12752

สัมมนาระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย    
    ข. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   15
      12798 วิทยานิพนธ์    
    ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      12799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา      เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
  แผน ข
  (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
    . หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
      โดยแบ่งเป็น
        1) ชุดวิชาบังคับ 3 15
        2) ชุดวิชาเลือก 3 15
    . หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
    . การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
    . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
  (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
    . หมวดวิชาเฉพาะ 6
30
      บังคับ   3 15
      12701 การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา    
      12702 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทย    
      12703 สัมมนาไทยคดีศึกษา    
      และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 3 15
      12711 ความเชื่อพิธีกรรมและศาสนาในสังคมไทย    
      12721 วรรณกรรมกับวิถีชีวิตไทย    
      12731 วิธีอ่านทางประวัติศาสตร์ไทย    
      12741 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
      12751 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย    
    ข. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
     
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อย่างไรก็ตามนักศึกษาควรเลือกชุดวิชาที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกศึกษา
   
    ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
     
12797
การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
    ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      12799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษา เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
             
 
 จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th