|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

การสมัครเข้าศึกษา

     การสมัครเข้าศึกษา ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติบางประการที่สำคัญ คือ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครตามระยะเวลาที่สาขาวิชาจะกำหนดขึ้นตามหลักลักษณะของหลักสูตร นอกจากนั้นอาจต้องมีคุณสมบัติประการอื่นอีกตามที่สาขาวิชากำหนด สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประการอื่นครบถ้วนแต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเกณฑ์ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจะรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาจะใช้วิธีพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแทนการสอบคัดเลือก นอกจากนี้ยังพิจารณาจากโครงการหรือแผนงานที่เด่นชัดเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามแขนงวิชาที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา รวมทั้งอาจจะมีการกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในประการอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้

     อนึ่ง นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมกันได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องตรวจสอบการลงทะเบียนชุดวิชา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อไม่ให้เวลาสอบตรงกัน
จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th