|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

การสอบและผลการสอบ

การวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาปกติ
การวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาปกติให้ใช้อักษรระดับคะแนน ดังนี้
อักษรระดับคะแนน คะแนนต่อ 1 หน่วยกิต
A
4
B+
3.5
B
3
C+
2.5
C
2
D
1
F
0

นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในชุดวิชานั้น

ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่นดังต่อไปนี้
I (Incomplete) การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
P (Passed) สอบผ่านสำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
U (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่านสำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
W (Withdrawn) การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระใช้เกณฑ์ตัดสินผลสอบด้วย
สัญลักษณ์ P และ U
P (Passed) หมายถึง สอบผ่านสำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
U (Unsatisfactory) หมายถึง สอบไม่ผ่านสำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
การบันทึกผลสอบลงในใบรายงานผลการศึกษา กรณีที่นักศึกษาได้รับผล
สอบเป็น D หรือ F หรือ U หรือ I
การบันทึกผลการสอบในใบรายงานผลการศึกษา จะบันทึกผลการสอบในภาคการศึกษาหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลการสอบเป็น D หรือ F หรือ U หรือ I จะบันทึกเป็น N (Not Graded and Credited = ไม่นับคะแนน) และไม่นำไปคำนวณคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ซึ่งจะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา

จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th