|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 3 15
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
      ค. วิทยานิพนธ์   15
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 3 15
        15701 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร    
        15702 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์    
        15703 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
        16701 นิเทศศาสตร์ศึกษา    
        16702 สัมมนานิเทศศาสตร์    
      ค. วิทยานิพนธ์   15
        16798 วิทยานิพนธ์    
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        16799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์    
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
               
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 3 15
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 3 15
        15701 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร    
        15702 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์    
        15703 เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
        16701 นิเทศศาสตร์ศึกษา    
        16702 สัมมนานิเทศศาสตร์    
        16703 บูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์    
        16704 การประยุกต์นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา    
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
        16797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        16799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์    
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 982-9700


จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th