|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ แบ่งตามแขนงวิชา ดังนี้
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร  
แขนงวิชาสหกรณ์ (บริหารธุรกิจสหกรณ์มหาบัณฑิต)  

  แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ข. วิทยานิพนธ์   15
      ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
      บังคับ 4 20
        91701 สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร    
        91702 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ    
        91703 การบริหารการส่งเสริมการเกษตร    
        91704 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร    
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        91705 การจัดการทรัพยาการเพื่อการส่งเสริมการเกษตร    
        91706 สัมนาการส่งเสริมการเกษตร    
        91707 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร    
        91708 องค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร    
          หรือเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
        91711 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา เป็นวิชาบังคับสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือแขนงวิชาอื่น    
      วิทยานิพนธ์   15
        91798 วิทยานิพนธ์    
      ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        91799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมการเกษตร    
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
               
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ 6 30
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
      บังคับ 6 30
        91701 สังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร    
        91702 การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ    
        91703 การบริหารการส่งเสริมการเกษตร    
        91704 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร    
        91705 การจัดการทรัพยาการเพื่อการส่งเสริมการเกษตร    
        91706 สัมนาการส่งเสริมการเกษตร    
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        91707 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร หรือ    
        91708 องค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร    
          หรือเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
        91711 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา    
          เป็นวิชาบังคับสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือแขนงวิชาอื่น
      การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
        91797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        91799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมการเกษตร    
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
               

  แขนงวิชาสหกรณ์
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร บริหารธุรกิจสหกรณ์มหาบัณฑิต
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 3 15
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
      ค. วิทยานิพนธ์   15
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 3 15
        92701 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์    
        92702 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร    
        92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
        92704 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์    
       
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
   
        92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์    
        92706 การตลาดและการค้าระหว่างประเทศกับสหกรณ์    
        92707 สหกรณ์นานาชาติ    
      ค. วิทยานิพนธ์   15
        92798 วิทยานิพนธ์    
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        91799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์    
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
               
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 3 15
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 3 15
        92701 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์    
        92702 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร    
        92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
        92704 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์    
        92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์    
        92708 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์    
       
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
   
        92706 การตลาดและการค้าระหว่างประเทศกับสหกรณ์    
        92707 สหกรณ์นานาชาติ    
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
        92797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        91799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์    
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 982-9700


จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th