|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

             
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
    แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก.   หมวดวิชาแกน 3 15
      ข.   หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
      ค.   วิทยานิพนธ์   15
      ง.   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      .   หมวดวิชาแกน 3 15
        60701   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค    
        60702   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาค    
        60703   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์    
      .  วิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (10 หน่วยกิต) โดยให้เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 2 10
        60704   เศรษฐศาสตร์การเกษตร    
        60705   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม    
        60706   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์    
        60707   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ    
        60708   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
        60709   เศรษฐศาสตร์การเงิน    
        60710   เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ    
        60711   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ    
        60712   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา    
        60713   เศรษฐศาสตร์การจัดการ    
        60714   เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง    
      ค.  วิทยานิพนธ์   15
        60798   วิทยานิพนธ์    
      ง.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        60799  อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ 
เป็นการอบรมเข้มมหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต  โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำมาคิดหน่วยกิตสะสม
   
               
   
             
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก.   หมวดวิชาแกน 3 15
      ข.   หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
      ค.   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง.   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      .   หมวดวิชาแกน 3 15
        60701   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค    
        60702   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาค    
        60703   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับนักเศรษฐศาสตร์    
      .  วิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (20 หน่วยกิต) โดยให้เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 4 20
        60704   เศรษฐศาสตร์การเกษตร    
        60705   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม    
        60706   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์    
        60707   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ    
        60708   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
        60709   เศรษฐศาสตร์การเงิน    
        60710   เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ    
        60711   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ    
        60712   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา    
        60713   เศรษฐศาสตร์การจัดการ    
        60714   เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง    
      ค.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
        60797  การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ง.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        60799  อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ 
เป็นการอบรมเข้มมหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต  โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำมาคิดหน่วยกิตสะสม
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 982-9700จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th