|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สาขาศึกษาศาสตร์ แบ่งตามแขนงวิชา ดังนี้
1. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
2. แขนงวิชาบริหารการศึกษา
3.
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
4. แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
5.
แขนงวิชาการแนะแนว
6.
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี กรณีที่ศึกษาไม่อาจจบหลักสูตรตามช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
      ค. วิทยานิพนธ์ 15
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 5
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน    
        20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
             วิชาเอกปฐมวัยศึกษา    
        21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา    
        21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา    
        วิชาเอกปฐมศึกษา    
        20721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา    
        20722 สัมมนาการประถมศึกษา    
        วิชาเอกมัธยมศึกษา  
        22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย    
        22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์    
        22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา    
        22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์    
        22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา    
      ค. วิทยานิพนธ์ 15
        20798 วิทยานิพนธ์    
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา 1 5
           - วิชา เอกปฐมศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
           -วิชา เอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จากชุดวิชาต่อไปนี้  
           วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)    
        22720 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู    
        22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา    
        22722 วรรณกรรมสมัยใหม่    
        22723 วรรณกรรมท้องถิ่น    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)    
        22724 คณิตศาสตร์ประยุกต์    
        22725 คณิตศาสตร์วิเคราะห์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)    
        22726 สกลทรรศน์ศึกษา    
        22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)    
        22728 กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22729 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22730 พฤกษศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22731 สัตวศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22732 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22733 เคมีอินทรย์ชั้นสูงสำหรับครู    
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ 3 15
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ค. การค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 15
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน    
        20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
             วิชาเอกปฐมวัยศึกษา    
        บังคับ   3 15
        20703 บริบททางการศึกษา    
        21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา    
        21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย    
        21714 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
        21715 การจัดประสบการณืสำหรับเด้กปฐมวัย    
        วิชาเอกปฐมศึกษา    
        บังคับ   3 15
        20703 บริบททางการศึกาา    
        20721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา    
        20722 สัมมนาการประถมศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        21723 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาส    
        21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา    
        21725 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา    
        วิชาเอกมัธยมศึกษา  
        บังคับ 3 ชุดวิชา 2 10
        20703 บริบททางการศึกษา    
        22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา    
        และอีก 1 ชุดวิชา ตามชุดวิชาที่เน้นต่อไปนี้ 1 5
        22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย    
        22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์    
        22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา    
        22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
           วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)    
        22720 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู    
        22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา    
        22722 วรรณกรรมสมัยใหม่    
        22723 วรรกรรมท้องถิ่น    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)    
        22724 คณิตศาสตร์ประยุกต์    
        22725 คณิตศาสตร์วิเคราะห์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)    
        22726 สกลทรรศน์ศึกษา    
        22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)    
        22728 กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22729 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22730 พฤกษศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22731 สัตวศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22732 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22733 เคมีอินทรย์ชั้นสูงสำหรับครู    
      ค. การค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา 1 5
        20797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา 1 5
           - วิชา เอกปฐมศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
           -วิชา เอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้  
        22716 การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการสอนในระดับมัธยมศึกษา    
        22717 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษในระดับมัธยมศึกษา    
        22718 การพัฒนาเยาวชน    
        22719 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา    
            หรือ เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย สุขโขทัยธรรมาธิราช    
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

 

BACK TO TOP

  แขนงวิชาบริหารการศึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
          1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ข. วิทยานิพนธ์ 5
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        บังคับ *   4 20
        23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา    
        23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา    
        23702 การบริหารทรัพยากรการศึกษา    
        23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        23710 บริบททางการบริหารการศึกษา    
        23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา    
        23712 การพัฒนาระบบการสอน    
        23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษา    
      ข. วิทยานิพนธ์ 15
        23798 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        23799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
* สำหรับผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี กำหนดให้ชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน เป็นชุดวิชาบังคับเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุดวิชา

รวมเป็นศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

     
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
          1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
          2) ชุดวิชาเลือก 3 15
      ข. การค้นคว้าอิสระ 1 5
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
        บังคับ   3 15
        23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา    
        23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา    
        23702 การบริหารทรัพยากรการศึกษา    
        23703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา    
        และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 3 15
        23710 บริบททางการบริหารการศึกษา    
        23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา    
        23712 การพัฒนาระบบการสอน    
        23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษา    
      ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา 1 5
        23797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        23799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
 
 

BACK TO TOP

  แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประเมินการศึกษา)
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
          1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ข. วิทยานิพนธ์ 15
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        บังคับ   4 20
        24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา    
        24702 การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน    
        24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา    
        24704 สัมมนาการประเมินการศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ    
        24722 การประเมินหลักสูตรและการสอน    
        24723 การประเมินองค์กร    
        24724 การประเมินบุคลากร    
      ข. วิทยานิพนธ์ 15
        24798 วิทยานิพนธ์    
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตประเมินการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

 
     
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
          1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
          2) ชุดวิชาเลือก 2 10
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
        บังคับ   4 20
        24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา    
        24702 การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน    
        24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา    
        24704 สัมมนาการประเมินการศึกษา    
        และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 2 10
        24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ    
        24722 การประเมินหลักสูตรและการสอน    
        24723 การประเมินองค์กร    
        24724 การประเมินบุคลากร    
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
       
ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
        24797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา
เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 

 

 

BACK TO TOP

  แขนงวิชาการแนะแนว
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนว)
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
          1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ข. วิทยานิพนธ์ 15
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        บังคับ   4 20
       
25701
หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว    
       
25702
การวิจัยทางการแนะแนว    
       
25703
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา    
       
25704
การสัมมนาทางการแนะแนว    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
       
25705
การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว    
       
25706
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว    
       
25707
การแนะแนวในองค์กร    
       
25708
พัฒนาทางการอาชีพกับการแนะแนว    
      ข. วิทยานิพนธ์ 15
       
25798
วิทยานิพนธ์    
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
       
25799
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

 
     
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
          1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
          2) ชุดวิชาเลือก 2 10
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
        บังคับ   4 20
       
25701
หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว    
       
25702
การวิจัยทางการแนะแนว    
       
25703
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา    
       
25704
การสัมมนาทางการแนะแนว    
        และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 2 10
       
25705
การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว    
       
25706
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว    
       
25707
การแนะแนวในองค์กร    
       
25708
พัฒนาทางการอาชีพกับการแนะแนว    
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
        ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
       
25797
การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
       
25799
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว
เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 

 

 
BACK TO TOP

  แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
   
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
          1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ข. วิทยานิพนธ์ 15
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        บังคับ   4 20
        26701 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ    
        26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ    
        26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ    
        26704 การฝึกอบรม การเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ    
        26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ    
      ข. วิทยานิพนธ์ 15
        26798 วิทยานิพนธ์    
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ
เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 

 

 
     
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
     
ข.
หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
       
25701
หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว    
       
25702
การวิจัยทางการแนะแนว    
       
25703
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา    
       
25704
การสัมมนาทางการแนะแนว    
       
25705
การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว    
       
25706
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว    
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
       
ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
       
25797
การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
       
25799
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว
เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 

 

 

BACK TO TOP

  แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
   
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 1 5
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
          1) ชุดวิชาบังคับ 2 10
          2)ชุดวิชาเลลือก 1 5
      ค. วิทยานิพนธ์ 15
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 1 5
        27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
        บังคับ   2 10
        27711 การจัดระบบทางการศึกษา    
        27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
        ลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน    
        27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
        27721 สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา    
        27731 สื่อมวลชลทางการศึกษา    
        27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา    
        27733 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทางไกล    
        27741 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
        27742 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่    
        27743 เทคนิคการสื่อสารและกิจกรรมการเรียน    
        27744 เทคนิคการสื่อสารการฝึกอบรม    
        27745 เทคโนโลยีและสื่อสารการส่งเสริมและการเผยแพร่    
      ค. วิทยานิพนธ์   15
        27798 วิทยานิพนธ์    
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
       
ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และมีการประเมินผลการ อบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
 
   
   
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 1 5
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
          1) ชุดวิชาบังคับ 2 10
          2)ชุดวิชาเลือก 3 15
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 1 5
        27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
        บังคับ   2 10
        27711 การจัดระบบทางการศึกษา    
        27753 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
        ลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 3 15
        27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน    
        27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
        27721 สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา    
        27731 สื่อมวลชลทางการศึกษา    
        27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา    
        27733 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทางไกล    
        27741 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
        27742 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่    
        27743 เทคนิคการสื่อสารและกิจกรรมการเรียน    
        27744 เทคนิคการสื่อสารการฝึกอบรม    
        27745 เทคโนโลยีและสื่อสารการส่งเสริมและการเผยแพร่    
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
        27797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 5
       
ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และมีการประเมินผลการ อบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
 
   

BACK TO TOP

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 25 หน่วยกิต    
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        23700 ทฤษฎีและแนวทางปฎิบัติในการบริหารการศึกษา    
        23713 นโยบายและการวางแผนการศึกษา    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
        23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา    
        23502 การจัดการสถานศึกษา    
        23599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา    
 
 

BACK TO TOP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 982-9700จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th