|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |


   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งตามแขนงวิชา ดังนี้
1. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอน 3 วิชาเอก คือ
1.1 วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
1.2 วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล
1.3 วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม


สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี กรณีที่ศึกษาไม่อาจจบหลักสูตรตามช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป

  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
    แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
      ค. วิทยานิพนธ์   15
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข    
        50702 วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
        53703 การบิรหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข    
        53704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข    
        53705 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข    
      ค. วิทยานิพนธ์   15
        53798 วิทยานิพนธ์    
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        53799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุข เป็นการอบรมเข้ม ที่เน้นการฝึกปฎิบัติ เพื่อเสริมสร้างประการณ์ โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
      ค. การค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข    
        50702 วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        53703 การบิรหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข    
        53704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข    
        53705 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข    
        53706 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารสาธารณสุข    
        53707 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารสาธารณสุข    
      ค. การค้นคว้าอิสระ 1 5
        53797 วิทยานิพนธ์    
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        53799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุข เป็นการอบรมเข้ม ที่เน้นการฝึกปฎิบัติ เพื่อเสริมสร้างประการณ์ โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
 ย้อนกลับหัวข้อ
   
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล)
    แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล
    แผน ก
    (1) โครงสร้างหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
      ค. วิทยานิพนธ์   15
      ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข    
        50702 วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
        58703 การบริหารจัดการเพื่อนการพัฒนาโรงพยาบาล    
        58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล    
        58705 การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล    
      ค. วิทยานิพนธ์   15 หน่วยกิต
        58798 วิทยานิพนธ์    
      ง. การฝึกอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        58799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารโรงพยาบาล เป็นการอบรมเข้ม ที่เน้นการฝึกปฎิบัติ เพื่อเสริมสร้างประการณ์ โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
 ย้อนกลับหัวข้อ
 
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
    แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      หมวดวิชาแกน 2 10
      หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
      วิทยานิพนธ์   15
      การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      หน่วยวิชาแกน 2 10
        50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข    
        50702 วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข    
      หมวดวิชาเฉพาะ 3 15
        59701 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม    
        59702 การจัดการและความคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหรรม    
        59703 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม    
      วิทยานิพนธ์   15
        59798 วิทยานิพนธ์    
      ารอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        59799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เป็นการอบรมเข้ม ที่เน้นการฝึกปฎิบัติ เพื่อเสริมสร้างประการณ์ โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      หมวดวิชาแกน 2 10
      หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
      การค้นคว้าอิสระ  1 5
      การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ชุดวิชา หรือ 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      หน่วยวิชาแกน 2 10
        50701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข    
        50702 วิทยาการระบาดประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข    
      หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        59701 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม    
        59702 การจัดการและความคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหรรม    
        59703 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม    
        59704 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวกล้อมอุตสาหกรรม    
        59705 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม    
      การค้นคว้าอิสระ 1  5
        59797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ารอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        59799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เป็นการอบรมเข้ม ที่เน้นการฝึกปฎิบัติ เพื่อเสริมสร้างประการณ์ โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
 ย้อนกลับหัวข้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 982-9700จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th