|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี กรณีที่ศึกษาไม่อาจจบหลักสูตรตามช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)
  วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        โดยแบ่งเป็น
           1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
           2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ข. วิทยานิพนธ์   15
      ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
      บังคับ 4 20
        73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา    
        73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา    
        73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว    
        73722 สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์    
      และเลือก 1 ชุดวิชา  จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        73731 การให้คำปรึกษาครอบครัวและครอบครัวบำบัด    
        73732 การบูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา    
        73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม    
        73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง    
      ข. วิทยานิพนธ์   15
        73798 วิทยานิพนธ์    
      ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต
        73799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพัฒนาครอบครัวและสังคม เป็นการอบรมเข้ม ที่เน้นการฝึกปฎิบัติ เพื่อเสริมสร้างประการณ์ โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
               
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
        โดยแบ่งเป็น
           1) ชุดวิชาบังคับ 4 20
           2) ชุดวิชาเลือก 3 15
      ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
      บังคับ 4 20
        73711 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา    
        73712 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา    
        73721 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว    
        73722 สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์    
      และเลือก 3 ชุดวิชา  จากชุดวิชาต่อไปนี้ 3 5
        73731 การให้คำปรึกษาครอบครัวและครอบครัวบำบัด    
        73732 การบูรณาการการจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนา    
        73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม    
        73734 การศึกษาบทบาทชายหญิง    
      ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
        73797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต
        73799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพัฒนาครอบครัวและสังคม เป็นการอบรมเข้ม ที่เน้นการฝึกปฎิบัติ เพื่อเสริมสร้างประการณ์ โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 982-9700


จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th