|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิทยาการจัดการ แบ่งตามแขนงวิชา ดังนี้
  แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
  แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตการค้าปลีก  

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี กรณีที่ศึกษาไม่อาจจบหลักสูตรตามช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 
    แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
      . วิทยานิพนธ์   15
      . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาเฉพาะ 6 30
        32701  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์    
        32702  การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร    
        32703  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการดำเนินงาน    
        32704  เศรษฐศาสตรืเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน    
        32706  การวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด    
        32712  การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม    
      . วิทยานิพนธ์   15
        32798  วิทยานิพนธ์    
      . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
       
32799
 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ    
          เป็นการอบรมเข้มมหาบัณฑิต ที่มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผล การอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
หมายเหต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจหรือ พาณิชยศาสตร์ ต้องศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยตนเอง โดยศึกษาจากเอกสารการสอนชุดวิชาต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ การบัญชีและสถิติธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
      ข. หมวดวิชาเลือก 1 5
      . การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
        32701  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์    
        32702  การบัญชีเพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร    
        32703  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการดำเนินงาน    
        32704  เศรษฐศาสตรืเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน    
        32705 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    
        32706  การวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด    
        32712  การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม    
      . หมวดวิชาเลือก 1 5
       
เลือก 1 ชุดวิชาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง จากชุดวิชาต่อไปนี้
   
        32707  สัมมนาการจัดการทั่วไป    
        32708  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย    
        32709  สัมมนาการจัดการการเงิน    
        32710  สัมมนาการจัดการการตลาด    
      . การศึกษาค้นคว้าอิสระ 5
        32797  การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
       
32799
 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ    
          เป็นการอบรมเข้มมหาบัณฑิต ที่มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผล การอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               

TOP

 
    แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        - บังคับ 3 15
        - เลือก 2 10
      . วิทยานิพนธ์   15
      . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาเฉพาะ 5 25
        บังคับ 3 ชุดวิชา    
        33701 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์    
        33702 การบริหารงานภาครัฐ    
        33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    
        เลือก 2 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        33704 การบริหารการพัฒนา    
        33705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    
        33706 นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ    
        33707 การบริหารองค์การ    
        33708 การบริหารท้องถิ่นและการบริหารเมืองและชนบท    
        33709 การบริหารงานคลังสาธารณะ    
      . วิชาวิทยานิพนธ์   15
        33798  วิทยานิพนธ์    
      . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
       
33799
 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยมี การประเมินผล การอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               
     
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
        - บังคับ 3 15
        - เลือก 4 20
      . การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
      . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาเฉพาะ 7 35
        บังคับ 3 ชุดวิชา    
        33701 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์    
        33702 การบริหารงานภาครัฐ    
        33703 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    
        เลือก 4 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        33704 การบริหารการพัฒนา    
        33705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    
        33706 นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ    
        33707 การบริหารองค์การ    
        33708 การบริหารท้องถิ่นและการบริหารเมืองและชนบท    
        33709 การบริหารงานคลังสาธารณะ    
      . การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 5
        33797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      . การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
       
33799
 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยมี การประเมินผล การอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    
               

TOP

 
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการค้าปลีก (1 ปี)
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาแกน 2 10
      . หมวดวิชาเฉพาะ  3 15
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 5 ชุดวิชา หรือ 25 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      . หมวดวิชาแกน 2 10
        32501 การจัดการธุรกิจค้าปลีก    
        32706 การวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด    
      . หมวดวิชาเฉพาะ  3 15
        32602 สหกิจศึกษาการค้าปลีก    
       
32602
บูรณาการวิชาชีพการค้าปลีก
        32720 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่    
      หมายเหตุ มีการปัจฉิมนิเทศในลักษณะการอบรมประสบการณ์วิชาชีพก่อนการสำเร็จการศึกษา    
           

TOP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2982-9700


จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th