|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
    สาขาวิชารัฐศาสตร์

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
แผน ก
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาแกน
3
15
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
10
ค. วิทยานิพนธ์
15
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
(2) รายละเอียดของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน
3
15

80701 การเมืองการปกครองไทย

80702 การวิเคราะการเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

80703 แนวคิดทางการเมืองและสังคม

     
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
10
เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
83701 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์  
83702 กระแสโลกศึกษา
83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ
83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
83706 การสื่อสารทางการเมือง
83707 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
หรือเลือกจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเกี่ยวเนื่อง ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร
ค. วิทยานิพนธ์  
15
83798 วิทยานิพนธ์    
     
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
83799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
 เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 
แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาแกน
3
15
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
15
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
(2) รายละเอียดของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน
3
15

80701 การเมืองการปกครองไทย

80702 การวิเคราะการเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

80703 แนวคิดทางการเมืองและสังคม

     
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
15
เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
83701 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์  
83702 กระแสโลกศึกษา
83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ
83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
83706 การสื่อสารทางการเมือง
83707 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
หรือเลือกจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเกี่ยวเนื่อง ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
83797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
83799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
 เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 982-9700จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th