ผลงานวิจัย มสธ.
งานวิจัยทางวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

 1. การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง
  ผู้วิจัย บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 2. การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานเยาวชนไร้ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม
  ผู้วิจัย กล้า ทองขาว และ สุมาลี สังข์ศรี
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 3. การวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการของผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อกำหนดแนวทางและแก้ปัญหาการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
  ผู้วิจัย สุมาลี สังข์ศรี และคณะ
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 4. การวิจัยเรื่อง การสำรวจปัญหา ความต้องการและรูปแบบการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษาแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้วิจัย บุญศรี พรหมมาพันธุ์
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 5. การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
  ผู้วิจัย พรทิพย์ ดีสมโชค
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 6. การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะ ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา และเจตคติของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้วิจัย บุญทิพย์ สิริธรังศรี
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 7. การวิจัยเรื่อง แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้วิจัย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 8. การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียน
  ผู้วิจัย ปรีชา วิหคโต และคณะ
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 9. การวิจัยเรื่อง ระบบการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับภาคกลางของประเทศไทย
  ผู้วิจัย สิน พันธุ์พินิจ
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 10. การวิจัยเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการควบคุมอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์
  ผู้วิจัย รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 11. การวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรภาคกลางของประเทศไทย
  ผู้วิจัย สิน พันธุ์พินิจ และ บำเพ็ญ เขียวหวาน
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 12. การวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และกฎหมาย
  ผู้วิจัย โกศล มีคุณ
  ปีที่เผยแพร่ 2542
 13. การวิจัยเรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2533-2537
  ผู้วิจัย ประมวญ พิรัชพันธุ์ และคณะ
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 14. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
  ผู้วิจัย ประมวญ พิรัชพันธุ์
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 15. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านการรับการศึกษา ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล
  ผู้วิจัย สุมาลี สังข์ศรี
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 16. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านสังคมและนันทนาการ
  ผู้วิจัย สุมาลี สังข์ศรี
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 17. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล
  ผู้วิจัย ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 18. การวิจัยเรื่อง การเพิ่มพูนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ผู้วิจัย ประพนธ์ เจียรกูล และ ปรีชา เนาว์เย็นผล
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 19. การวิจัยเรื่อง การติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย
  ผู้วิจัย: ภัทรฤดี ครองชนม์ และคณะ
  ปีที่เผยแพร่ 2544
 20. การวิจัยเรื่อง ระบบเกษตรอนุรักษ์ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ โอภาวดี เข็มทอง
  ปีที่เผยแพร่ 2539
 21. การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยสนับสนุนกระบวนผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุโทรทัศน์ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้วิจัย : พิไลพรรณ ปุกหุต และคณะ
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 22. การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในเอกสารทางด้านธุรกิจการพิมพ์
  ผู้วิจัย : ปรียา หิรัญประดิษฐ์
  ปีที่เผยแพร่ 2543
 23. การวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา มสธ.ต่อบริกรแนะแนวของฝ่ายแนะแนวการศึกษา มสธ.
  ผู้วิจัย : จิตติมา รักนาค
  ปีที่เผยแพร่2543
 24. การวิจัยเรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินของจังหวัดนนทบุรีในช่วง พ.ศ. 2528-2539
  ผู้วิจัย : สมบัติ พันธวิศิษฏ์
  ปีที่เผยแพร่2542
 25. การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย
  ผู้วิจัย : จุมพล หนิมพานิช
  ปีที่เผยแพร่2542
 26. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการบริการพยาบาลที่ประทับใจ
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์บุญทิพย์ สิริธรรังศรี , รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ , รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ , รองศาสตราจารย์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย , นางวิยะดา จงบรรจบ , นายเมธี ปิยะคุณ , นางพิมพ์ธนา เลิศวุฒิโสภณ
  ปีที่เผยแพร่2543
 27. การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและผู้ชมรายการวิทยุ โทรทัศน์เพื่อบริการสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้วิจัย : พิไลพรรณ ปุกหุต และนวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
  ปีที่เผยแพร่2544
 28. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
  ผู้วิจัย : ปรีชา วิหคโต , ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ , สมร ทองดี , พันธณีย์ วิหคโต
  ปีที่เผยแพร่2544
 29. การวิจัยเรื่อง บทบาทของสตรีไทยในชนบทในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  ผู้วิจัย : สุมาลี สังข์ศรี
  ปีที่เผยแพร่2544
 30. การวิจัยเรื่อง ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ บุญเสริม หุตะแพทย์
  ปีที่เผยแพร่2545
 31. การวิจัยเรื่อง ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารการศึกษา
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ศรีประสาธน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ
  ปีที่เผยแพร่2545
 32. การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพร้อมของวัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผ่านการนำชมศิลปวัฒนธรรมในวัดเขตกรุงเทพมหานคร
  ผู้วิจัย : นางสาวรสิกา อังกูร, นางภัทรฤดี ครองชนม์, นางปาลีรัตน์ การดี, นายกฤษฎา ประศาสน์วุฒิ, นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ, นางอินทิรา นาคนัตร
  ปีที่เผยแพร่2545
 33. การวิจัยเรื่อง แนวโน้มลักษณะการให้บริการการศึกษาผ่านศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ นางภัทรฤดี ครองชนม์ นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
  ปีที่เผยแพร่2545
 34. การวิจัยเรื่อง แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ศรีประสาธน์ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ
  ปีที่เผยแพร่2545
 35. การวิจัยเรื่อง การค้าผ่านชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา
  ผู้วิจัย : เชาว์ โรจนแสง และคณะ
  ปีที่เผยแพร่2542
 36. การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาประจำ โรงเรียนประถมศึกษา
  ผู้วิจัย :ประยูร ศรีประสาธน์ และคณะ
  ปีที่เผยแพร่2542
 37. การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถานรับเลี้ยงเด็กใน เขตกรุงเทพมหานคร : ความต้องการ รูปแบบ และคุณภาพ
  ผู้วิจัย :จิตตินันท์ เดชะคุปต์ บุญเสริม หุตะแพทย์ ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
  ปีที่เผยแพร่2542
 38. การวิจัยเรื่อง ศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย
  ผู้วิจัย :จุมพล หนิมพานิช ศิริพร สัจจานันท์ สุภาวดี ธีรธรรมากร มยุรี ภาคลำเจียก
  ปีที่เผยแพร่2542
 39. การวิจัยเรื่อง การติดตามผลบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และผู้เรียนจบหลัก สูตรคหกรรมศาสตร์ขั้นมูลฐาน
  ผู้วิจัย : รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
  ปีที่เผยแพร่2542
 40. การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายและ ประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงราย
  ผู้วิจัย : สำอาง สืบสมาน ,ภทรพร ยุทธภรณ์พินิจ ,เมธี ปิยะคุณ , เอเดรียน สลีย์ , จีรามร หัสเนตร ,จิตต์กันยา จูจ้อย ,ยุวดี สุขสุเสียง ,เยาวลักษณ์ ดวงเนตร
  ปีที่เผยแพร่2544
 41. การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ เกษตรกรรายย่อยภาคตะวันตกของประเทศไทย
  ผู้วิจัย : สิน พันธุ์พินิจ
  ปีที่เผยแพร่2544
 42. การวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ผู้วิจัย : จุมพล หนิมพานิช, บุญศรี พรหมมาพันธุ์, วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
  ปีที่เผยแพร่2540
 43. การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูมัธยมศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
  ผู้วิจัย : บุญศรี พรหมมาพันธุ์, สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์์, สุรพล พุฒคำ, กิตติพงศ์ วงศ์สุนทร
  ปีที่เผยแพร่2542
 44. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเชิงความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์กับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
  ผู้วิจัย : พรทิพย์ ดีสมโชค
  ปีที่เผยแพร่2544
 45. การวิจัยเรื่อง การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
  ผู้วิจัย : สมคิด พรมจุ้ย, สุมาลี สังข์ศรี, ทวี นาคบุตร, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
  ปีที่เผยแพร่2540
 46. การวิจัยเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวสตรีที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  ผู้วิจัย : สุมาลี สังข์ศรี และ ประมวญ พิรัชพันธุ์
 47. การวิจัยเรื่อง ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชุดวิชาเทคโนโลยีการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เรียนจากเอกสารการสอนแบบอิงเนื้อหากับที่เรียนจากเอกสารการสอน แบบอิงประสบการณ์
  ผู้วิจัย : วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และทิพย์เกสร บุญอำไพ
 48. การวิจัยเรื่อง การวินิจฉัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้วิจัย : สาคร บุญดาว และคณะ
 49. การวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
  ผู้วิจัย : จุมพล หนิมพานิช และบุญศรี พรหมมาพพันธุ์
 50. การวิจัยเรื่อง การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากประเทศต่างๆ : ระสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยในศตวรรษที่ 21
  ผู้วิจัย : สุมาลี สังข์ศรี และคณะ
 51. การวิจัยเรื่อง แบบจำลองการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้วิจัย : เสน่ห์ จุ้ยโต และชาตรี วงศ์มาสา
 52. การวิจัยเรื่อง การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา
  ผู้วิจัย : เชาว์ โรจนแสง และคณะ
 53. การวิจัยเรื่อง การสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้วิจัย : รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
 54. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาทางไกล
  ผู้วิจัย : อลิสา วานิชดี
 55. การวิจัยเรื่อง สภาพการเรียนการสอนภาษาำไทยให้แก่ชาวต่างประเทศในประเทศไทย
  ผู้วิจัย : ปรียา หิรัญประดิษฐ์ี