เลือกสาขาวิชา
คำแนะนำ
ในการตั้งคำถามและคำตอบนั้น ควรเป็นเรื่องทางวิชาการและการศึกษา
และใช้ภาษาที่สุภาพและอยู่ในวิจารณญาณของท่านเอง ทางสาขาวิชาจะไม่รับรองในส่วนนี้


 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ [ชื่อเดิมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์]
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์